Search result for

fluctuating

(23 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluctuating-, *fluctuating*, fluctuat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fluctuating clauseข้อกำหนดให้อัตราขึ้นลงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuating Symptomsเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fluctuating hearing.การได้ยินแปรปรวน Last Resort (2008)
Power's fluctuating at critical levels. [alerts wail] Colonel, I'm detecting a massive build-up of energyพลังงาน อยู่ในจุดอันตรายแล้ว ผู้การ ,ผมตรวจจับ พลังงานจำนวนมากได้ Air: Part 1 (2009)
Mom's heart rate and,uh,b.p. Has been fluctuating, but she's ready for you.อัตราการเต้นของหัวใจของแม่และ ความดันเลือดไม่คงที่ แต่เธอพร้อมแล้ว Invest in Love (2009)
His heart rate and BP have been fluctuating.การเต้นของหัวใจและค่าความดันไม่คงที่ Human (2010)
No, all I'm able to monitor is the rate the data's flowing into his mind, and that's been fluctuating as well.ไม่มีทั้งหมดฉันสามารถตรวจสอบ มีอัตรา การไหลของข้อมูลในความทรงจำของเขา และที่ถูกผันผวนด้วย Human (2010)
And then I noticed fluctuating patterns, and I started graphing them, and by the time I realized what I was actually measuring, it had started to yield really positive results for everybody, so I kept doing it.แล้วผมยังสังเกตเห็นรูปแบบที่ผันผวนบางอย่าง ผมจึงเริ่มทำกราฟเกี่ยวกับพวกมัน และไม่นานผมก็ได้รู้ว่า สิ่งที่ผมกำลังประมาณอยู่นั้น Cooperative Calligraphy (2010)
Because their internal and external accounts are fluctuating every day, every minute, and every second.ยอดเงินในบัญชีทั้งในและต่างประเทศของพวกเขาเพิ่มขึ้นทุกวินาที Episode #1.5 (2010)
As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30 percent depending upon underlying medical conditions socioeconomic factors, nutrition, fresh water.แต่ตอนนี้ อัตราการตายนั้นผันผวน ระหว่าง 25 กับ 30 เปอเซนต์ ...ขึ้นอยู่กับ โรคประจำตัว... Contagion (2011)
But it has a fluctuating power core -- frequencies way above 10 exahertz.แต่มันมีพลังงานสูง 0-8-4 (2013)
As I said before, this device has a high-frequency, fluctuating, sub-material compression --อย่างที่ฉันบอก วัตถุนี่มีรังสีสูง และแปรปรวน ที่มันอีดแน่นอยู่วัตถุ 0-8-4 (2013)
90%. 85%. Fluctuating...90% 85% มีความผันผวน Arrival (2016)
The fever is holding at 104. Fluctuating consciousness.ผมรับเคสนี้ไม่ได้ ผมไม่มีทีมงานแล้ว Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluctuatingThe consumer price index has been fluctuating wildly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUCTUATING    F L AH1 K CH AH0 W EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluctuating    (v) (f l uh1 k ch u ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwingungsbeanspruchung {f}fluctuating stress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; high and low; above and below; upper and lower ends; up and down; (n,vs) (2) going up and down; rising and falling; fluctuating; (3) going and coming back; (n) (4) upper and lower classes; ruler and ruled; the government and the people; (5) first and second volumes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluctuate \Fluc"tu*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Fluctuated}; p.
   pr. & vb. n. {Fluctuating}.] [L. fluctuatus, p. p. of
   fluctuare, to wave, fr. fluctus wave, fr. fluere, fluctum, to
   flow. See {Fluent}, and cf. {Flotilla}.]
   1. To move as a wave; to roll hither and thither; to wave; to
    float backward and forward, as on waves; as, a fluctuating
    field of air. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. To move now in one direction and now in another; to be
    wavering or unsteady; to be irresolute or undetermined; to
    vacillate.
 
   Syn: To waver; vacillate; hesitate; scruple.
 
   Usage: To {Fluctuate}, {Vacillate}, {Waver}. -- Fluctuate is
      applied both to things and persons and denotes that
      they move as they are acted upon. The stocks
      fluctuate; a man fluctuates between conflicting
      influences. Vacillate and waver are applied to persons
      to represent them as acting themselves. A man
      vacillates when he goes backward and forward in his
      opinions and purposes, without any fixity of mind or
      principles. A man wavers when he shrinks back or
      hesitates at the approach of difficulty or danger. One
      who is fluctuating in his feelings is usually
      vacillating in resolve, and wavering in execution.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fluctuating \fluc"tu*at`ing\ adj.
   moving irregularly in an oscillatory manner, especially up
   and down; as, fluctuating prices.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluctuating
   adj 1: having unpredictable ups and downs; "fluctuating prices"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top