ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fledgeling

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fledgeling-, *fledgeling*, fledgel
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fledgeling (n) flˈɛʤlɪŋ (f l e1 jh l i ng)
fledgelings (n) flˈɛʤlɪŋz (f l e1 jh l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fledgeling \fledgeling\, fledgling \fledgling\n.
   a new member of a group.
 
   Syn: newcomer, fledgeling, starter, neophyte, freshman,
     entrant.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A young bird just fledged. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fledgeling
   adj 1: (of a young bird) having acquired its flight feathers; "a
       fledgling robin" [syn: {fledgling(a)}, {fledgeling(a)}]
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]
   2: young bird that has just fledged or become capable of flying
     [syn: {fledgling}, {fledgeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top