ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fledgling

F L EH1 JH L IH0 NG   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fledgling-, *fledgling*, fledgl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fledgling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

English-Thai: Nontri Dictionary
fledgling(n) ลูกนก,คนด้อยประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the first winner of this award is someone who's taken a fledgling sales team in southwest Essex and recorded record profits in their business's first year of trading, a man whose employees have described as an inspirational leader,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจะประกาศรางวัลแรกของค่ำคืนนี้ นักธุรกิจแห่งปี ได้รับการสนับสนุนโดย มิสเตอร์รอสซี่ส์ไอศกรีม The Widow Maker (2017)
Starting at the turn of the 20th century, the makers of leaded paint hired the fledgling advertising industry to persuade the consumer that lead was child-friendly.เริ่มต้นที่หันของศตวรรษที่ 20, ผู้ผลิตของสีที่มีสาร ตะกั่วได้รับการว่าจ้างนก อุตสาหกรรมโฆษณาจะ ชักชวนให้ผู้บริโภค The Clean Room (2014)
It was Bill Walden who championed a fledgling drone program, which has since degraded Al-Qaeda to the point of irrelevance.คือ บิล วาลเดนผู้ซึ่ง ริเิริ่มโครงการตั้งแต่แรก โครงการบินด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล ที่ซึ่งบั่นทอนกำลังของอัล-เคด้า The Choice (2012)
You're that fledgling fisherman from last time, right?เธอคือชาวประมงอ่อนหัดเมื่อครั้งก่อนใช่มั้ย? Hanamizuki (2010)
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEDGLING    F L EH1 JH L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fledgling    (n) flˈɛʤlɪŋ (f l e1 jh l i ng)
fledglings    (n) flˈɛʤlɪŋz (f l e1 jh l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kòu, ㄎㄡˋ, ] fledglings [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küken {n} | Küken {pl}fledgling | fledglings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
乳臭児[にゅうしゅうじ, nyuushuuji] (n) greenhorn; fledgling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fledgeling \fledgeling\, fledgling \fledgling\n.
   a new member of a group.
 
   Syn: newcomer, fledgeling, starter, neophyte, freshman,
     entrant.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A young bird just fledged. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fledgling \fledgling\ adj.
   1. having just acquired its flight feathers; -- of a young
    bird; as, a fledgling robin. [prenominal]
 
   Syn: fledgeling(prenominal).
     [WordNet 1.5]
 
   2. young and inexperienced; as, a fledgling enterprise; a
    fledgling skier.
 
   Syn: unfledged.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fledgling
   adj 1: (of a young bird) having acquired its flight feathers; "a
       fledgling robin" [syn: {fledgling(a)}, {fledgeling(a)}]
   2: young and inexperienced; "a fledgling enterprise"; "a
     fledgling skier"; "an unfledged lawyer" [syn: {fledgling},
     {unfledged}, {callow}]
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]
   2: young bird that has just fledged or become capable of flying
     [syn: {fledgling}, {fledgeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top