ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flüchtig

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flüchtig-, *flüchtig*
German-Thai: Longdo Dictionary
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtige {m,f}; Flüchtiger | Flüchtigen {pl}evader | evaders [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}cursoriness [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}fleetingness [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}momentariness [Add to Longdo]
Flüchtigkeitsfehler {m}; Schreibfehler {m} | Flüchtigkeitsfehler {pl}slip of the pen | slips of the pen [Add to Longdo]
flüchtig; skizzenhaft; oberflächlich {adj}sketchy [Add to Longdo]
flüchtig {adj}ephemeral [Add to Longdo]
flüchtigfleeting [Add to Longdo]
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenflighty | flightier | flightiest [Add to Longdo]
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenfugitive | more fugitive | most fugitive [Add to Longdo]
flüchtig {adv}fugitively [Add to Longdo]
flüchtig {adj}hit and run [Add to Longdo]
flüchtig; nicht dauerhaft {adj}non-permanent [Add to Longdo]
flüchtig; unbeständig {adj} | flüchtiger Speicher | nichtflüchtig; permanent {adj}volatile | volatile storage | non-volatile [Add to Longdo]
flüchtig {adv}volatilely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  flüchtig /flɵçtiç/
   ephemeral; fleeting; flighty; fugitive; fugitively; hit and run; non-permanent; sketchily; transient; volatile; volatilely; voltile

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top