Search result for

firefly

(31 entries)
(0.4878 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firefly-, *firefly*, firef
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firefly[N] หิ่งห้อย, Syn. fire beetle, fire fly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firefly(ไฟ'เออะไฟล) n. หิ่งห้อย, Syn. glowfly

English-Thai: Nontri Dictionary
firefly(n) หิ่งห้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He owns Fox, and they cancelled Firefly.เขาเป็นเจต้าของสตูดิโอฟ็อกซ์ และเลิกสร้างเรื่อง Firefly The Large Hadron Collision (2010)
"for watching Joss Whedon's brilliant new series Firefly."เพื่อดูซีรีส์สุดยอดเรื่องใหม่ของ จอส วีด้อน ชื่อฟรายเออร์ฟลาย The Staircase Implementation (2010)
After I pulled you and Peter from the icy lake, later that summer, Peter caught a firefly.หลังจากที่ผมช่วยคุณกับปีเตอร์ จากทะเลสาบน้ำแข็งนั่น ฤดูร้อนถัดมา ปีเตอร์จับหิ่งห้อยตัวนึงไว้ได้ The Firefly (2011)
If one of us dies, we stage it to look like a suicide caused by the unjust cancellation of Firefly.ถ้าเราคนนึงตาย เราจะจัดฉาก ให้ออกมาเหมือนการฆ่าตัวตาย จากการที่ซีรี่ย์ส Firefly ถูกแคนเซิล อย่างไม่ยุติธรรม Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
♪ you firefly chasers ♪♪ you firefly chasers ♪ The Callback (2012)
Oh, I-I-I heard it's beautiful, that they come out just after sunset on firefly hill.ข้าเคยได้ยินมาว่ามันสวยงามมาก พวกมันจะออกมาหลังพระอาทิตย์ตก บนเนินหิ่งห้อย Dreamy (2012)
I thought we could take a ride to firefly hill.ข้าคิดว่าเราควรจะขี่ไปยังเขาหิ่งห้อยนะ The Stable Boy (2012)
No, but he scared Firefly so much she cried all night.แต่เขาข่มขู่คนของข้าจนขวัญผวา The Four (2012)
He begged the Fox network not to cancel Firefly.เขาขอร้องสถานีฟอกซ์ให้ฉาย 'Firefly' ต่อ The Hawking Excitation (2012)
# Ciggie burning like a firefly ## Ciggie การเผาไหม้เช่นหิ่งห้อย # White House Down (2013)
There is a scar on his left wrist from a severe burn and a tattoo of a firefly.มีรอยแผลเป็นบนข้อมือซ้าย เกิดจากการไหม้ และรอยสักหิ่งห้อย Burned (2013)
All the men in Engine Company 15 had firefly tattoos.ทุกคนที่ประจำรถดับเพลิง 15 มีรอยสักหิ่งห้อย Burned (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิ่งห้อย[N] firefly, Example: หิ่งห้อยที่ต้นลำพูริมน้ำขยับปีกเรืองและวูบวาบเป็นกลุ่มๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงปีกแข็งขนาดเล็กหรือขนาดกลางหลายชนิดในวงศ์ Lampyridae สามารถทำแสงให้เกิดเป็นแสงกะพริบเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน ความถี่และช่วงของแสงนั้นแตกต่างไปแล้วแต่ชนิด ลำตัวยาวเป็นรูปทรงกระบอก สันหลังปล้องอกมักจะขยายเป็นขอบออกไปคลุมหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREFLY    F AY1 ER0 F L AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firefly    (n) (f ai1 @ f l ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金ボタル;金蛍[きんボタル(金ボタル);きんぼたる(金蛍);キンボタル, kin botaru ( kin botaru ); kinbotaru ( kin hotaru ); kinbotaru] (n) (See 姫蛍) Hotaria parvula (species of firefly) [Add to Longdo]
蛍(P);螢(oK)[ほたる(P);ホタル, hotaru (P); hotaru] (n) (uk) firefly (Luciola cruciata); lightning bug; glowworm; (P) [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
蛍狩り[ほたるがり, hotarugari] (n) firefly catching [Add to Longdo]
蛍雪[けいせつ, keisetsu] (n) diligence in studying (e.g. continue to study even in such poor light as offered by a firefly or that reflected by snow) [Add to Longdo]
姫蛍[ひめぼたる;ヒメボタル, himebotaru ; himebotaru] (n) (uk) Hotaria parvula (species of firefly) [Add to Longdo]
螢火;蛍火[けいか;ほたるび, keika ; hotarubi] (n) light of a firefly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] firefly [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] firefly; glow-worm [Add to Longdo]
萤火虫[yíng huǒ chóng, ˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] firefly; glowworm; lightning bug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firefly \Fire"fly`\, n.; pl. {Fireflies}. (Zool.)
   Any luminous winged insect, esp. luminous beetles of the
   family {Lampyrid[ae]}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common American species belong to the genera
      {Photinus} (especially {Photinus pyralis}) and
      {Photuris}, in which both sexes are winged. The name is
      also applied to luminous species of {Elaterid[ae]}. See
      {Fire beetle}.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firefly
   n 1: tropical American click beetle having bright luminous spots
      [syn: {firefly}, {fire beetle}, {Pyrophorus noctiluca}]
   2: nocturnal beetle common in warm regions having luminescent
     abdominal organs [syn: {firefly}, {lightning bug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top