Search result for

filtered

(18 entries)
(0.3388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filtered-, *filtered*, filter, filtere
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filtered Loadปริมาณที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Filtered, Properlyผ่านการกรอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin.มันระบาดไปทั่วทุกห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตกยุค ถูกกองสุมในแผนกเสื้อราคาถูก ที่เธอคงจะคุ้ยขึ้นได้ มาตอนที่เขาเอามาโละขาย The Devil Wears Prada (2006)
You filtered through the current codes.ตัวกรองคุณใช้รหัสปัจจุบัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
They passed a law where restaurants have to filter their tap water so it's filtered water, which is the same as bottled water except you don't have to pay 7 dollars for it.กฏหมายอนุมัติให้ร้านอาหารกรองน้ำ จากประปาได้ ..ดังนั้นขวดน้ำเปล่ามันก็คือน้ำประปาที่กรอง ..ยกเว้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่าย 7ดอลล่าเพื่อมันค่ะ The Ugly Truth (2009)
I'm a smoker. Yeah, but they're filtered, so that makes them safe.ก็ใช่ แต่มันเป็นแบบกรอง ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่า Pilot (2009)
You think charlotte smokes filtered and unfiltered?คิดว่าชาร์ลอต สูบบุหรี่ ทั้งแบบก้นกรองและก็แบบปกติเลยเหรอ The Scarlet Letter (2009)
It depends on how many proxy servers he filtered it through, but it was time-delayed, so it'll leave fingerprints.แต่มันจะช้าหน่อยนะ/ ถ้างั้นทิ้งร่องรอยไว้ คุณหมุนมันได้นะ ไง กิ๊บสัน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Our solvent filtered?เครื่องกรองสารละลายของเราล่ะ One Minute (2010)
Filtered water and pictures of youAnd I'm not coming out until this is all over The Art of Getting By (2011)
So National Bank has close to a hundred properties in foreclosure in the outer boroughs, but our folks have certain needs, so we filtered out all the ones without basements.แล้วธนาคารแห่งชาติ ยึดอาคารเป็นร้อยแห่ง ในเขตพื้นที่นี้ แต่เรามีคนไม่พอ เพราะฉนั้นเราต้องหา Cuffed (2011)
When I was a kid, I went on this field trip to watch one through a filtered telescope and it just started happening.ตอนเป็นเด็ก ฉันไปทัศนศึกษา เพื่อดูสุริยุปราคาผ่านกล้องโทรทัศน์ และมันก็เริ่มเกิดขึ้น Partial Eclipse of the Heart (2012)
Abed's been filtered out because nobody needs him.อาเบดถูกกลั่นกรองออกไปแล้ว เพราะไม่มีใครต้องการเขา Virtual Systems Analysis (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTERED    F IH1 L T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filtered    (v) (f i1 l t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
濾水;ろ水[ろすい, rosui] (n) (1) filtered water; (2) drainage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filter \Fil"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Filtered}; p. pr. & vb.
   n. {Filtering}] [Cf. F. filter. See {Filter}, n., and cf.
   {Filtrate}.]
   To purify or defecate, as water or other liquid, by causing
   it to pass through a filter.
   [1913 Webster]
 
   {Filtering paper}, or {Filter paper}, a porous unsized paper,
    for filtering.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top