ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

film,

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -film,-, *film,*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film, Baselineภาพรังสีครั้งแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had been cast on a film, and there was somebody else doing a scene before me, very famous, very well known actress in the business, good friend of mine.ฉันไปคัดตัวแสดงในหนัง และมีคนอื่นแสดงฉากหนึ่งก่อนหน้าฉัน นักแสดงที่ดังมาก มีชื่อเสียงมากในวงการ After Porn Ends 2 (2017)
Now and then I would get a call to do a film, and I would take a week's vacation and run off and do a film.บางครั้งฉันจะได้รับสาย โทรมาให้ไปเล่นหนัง และฉันก็จะลาพักผ่อนหนึ่งอาทิตย์ และรีบไปถ่ายหนัง After Porn Ends 2 (2017)
a fuck film, let's face it, a porno, a pornographic film, resonated as it did with such a great range of American society of that time.หนังอึ๊บกัน ยอมรับเถอะ หนังโป๊ ภาพยนตร์ลามก อย่างที่เป็น โดนใจ สังคมอเมริกันส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้น After Porn Ends 2 (2017)
You know, I've only ever seen the first film, so I don't know if I'm much help to you in this conversation.ไปคุยเรื่องนี้ข้างในดีกว่ามะ ฉันดูภาคแรกไปภาคเดียว Office Christmas Party (2016)
Anything else on the film, like director's commentary, sequel, maybe?แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม เช่นความเห็นของผู้กำกับน่ะ หรือไม่ก็ ภาพเหตุการณ์ต่อไป อะไรอย่างเงี้ย ? Clip Show (2013)
The dean wants a propaganda film, but I intend to explore all sides of this serious issue, including those who don't think it's a serious issue.คณบดีต้องการหนังโฆษณาชวนเชื่อ แต่ผมตั้งใจที่จะสำรวจทุกด้าน ของประเด็นสำคัญนี้ รวมถึงคนที่ไม่คิดว่ามันสำคัญด้วย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Please do not insert yourself into the film, Mr. Jursic.ได้โปรดอย่าแทรกตัวเอง เข้ามาในภาพยนตร์ซิ มิสเตอร์ เจอร์ซิค The Blood from the Stones (2013)
If you really want to see a Johnny Ringo film, it has to be the gunfighter.ถ้าคุณอยากดูหนังของจอห์นนี่ ริงโก้ งั้นก็ต้องดูเรื่อง นักดวลปืน O-Mouth (2013)
The roadside motel is one of the most common locales for a horror film, remote, isolated, ordinary.โรงแรมในช่วงระหว่างทาง และมีมากที่สุดในหนังสยองทั่วไปทั้งน่ากลัวและอยู่ห่างผู้คน ห่างไกลเมืองใหญ่ Toy Story of Terror (2013)
Thank you, Mr. Blake, for staying for this other film, which is also a masterpiece.ขอบคุณที่นายเบลคสำหรับ การเข้าพักสำหรับภาพยนตร์อื่น ๆ น ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอก. The Family (2013)
We meet once a month for a film, usually followed by a debate.เราตอบสนองเดือนละครั้งสำหรับภาพยนตร มักจะตามมาด้วยการอภิปราย. The Family (2013)
- But in this unfortunate mix-up, we received another American film, also set in the US.แต่ในนี้โชคร้ายผสมขึ้น เราได้รับอเมริกันอีก ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา. The Family (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
film,In the film, the director makes Hamlet an active person.
film,I saw the film, which was not so good.
film,I would like to have seen the of the film, but I had to go out of the theater.

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
バッドエンド[, baddoendo] (n) bad ending (film, novel) [Add to Longdo]
プレミアショー[, puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei [Add to Longdo]
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
画質[がしつ, gashitsu] (n) image quality (film, video, etc.) [Add to Longdo]
絵コンテ;画コンテ[えコンテ, e konte] (n) (abbr) (See コンティニュイティ) storyboard (film, television); design for a series of movie scenes [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) The End (book, film, etc.); Finis [Add to Longdo]
業界人[ぎょうかいじん, gyoukaijin] (n) person in the business (entertainment, music, film, etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, v. t.
   1. To cover with a thin skin or pellicle.
    [1913 Webster]
 
       It will but skin and film the ulcerous place.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. to make a motion picture of (any event or literary work);
    to record with a movie camera; as, to film the
    inauguration ceremony; to film Dostoevsky's Crime and
    Punishment; or Tolstoy's War and Peace.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, n. [AS. film skin, fr. fell skin; akin to fylmen
   membrane, OFries. filmene skin. See {Fell} skin.]
   1. A thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing
    opacity.
    [1913 Webster]
 
       He from thick films shall purge the visual ray.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, any thin layer covering a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A slender thread, as that of a cobweb.
    [1913 Webster]
 
       Her whip of cricket's bone, the lash of film.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The layer, usually of gelatin or collodion,
    containing the sensitive salts of photographic plates.
    [PJC]
 
   5. (Photog.) a flexible sheet of celluloid or other plastic
    material to which a light-sensitive layer has been
    applied, used for recording images by the processes of
    photography. It is commonly used in rolls mounted within
    light-proof canisters suitable for simple insertion into
    cameras designed for such canisters. On such rolls,
    varying numbers of photographs may be taken before the
    canister needs to be replaced.
    [PJC]
 
   6. a motion picture.
    [PJC]
 
   7. the art of making motion pictures; -- used mostly in the
    phrase the film.
    [PJC]
 
   8. a thin transparent sheet of plastic, used for wrapping
    objects; as, polyethylene film.
    [PJC]
 
   {Celluloid film} (Photog.), a thin flexible sheet of
    celluloid, coated with a sensitized emulsion of gelatin,
    and used as a substitute for photographic plates.
 
   {Cut film} (Photog.), a celluloid film cut into pieces
    suitable for use in a camera.
    [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 film /film/ 
  film; motion picture; movie

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 film
  film; motion picture; movie

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Film /film/ 
  film; movie [Am.]; picture

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 film /film/
  1. filmstrip
  2. film; motionpicture; movie
  3. film

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 film
  film; motionpicture; movie

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top