Search result for

-film,-

(25 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: film,, *film,*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a film, it'd already be over.ในหนัง, มันใกล้จะจบแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
Rent the film, you'II see. I'II introduce you.เช่าหนังมาดู แล้วคุณจะเห็น ฉันจะแนะนำให้ The Story of Us (1999)
In the film, the terrorists got their credentials from a secret service turncoat.หทารเรือตาย 1 ไม่มีอาการช็อค Yankee White (2003)
Produced by TV MAN UNION, INC. BANDAl VISUAL CO., LTD. ENGINE FILM, NC.สร้างโดย TV MAN UNION, INC. Nobody Knows (2004)
I'd always known what I wanted to do with my life and in 2015 I starred in my first film, The Salt Flats.ฉันรู้เสมอ อะไรที่ฉันอยากทำในชีวิต... ...ในปี 2015 ฉันเริ่มงานภาพยนต์เรื่องแรก, เดอะ ซอลท์ แฟลท. V for Vendetta (2005)
- Really? A good book, a great film, a birthday card, I weep.หนังสือดีๆ หนังเศร้าๆ ได้การ์ดวันเกิด ผมก็ร้องแล้ว The Holiday (2006)
The novel was inspired by the film, "Renai Shashin" (2003) [Romance Picture].- Heavenly Forest" (2006) [ขอเพียงได้รัก] สร้างจากนิยายของ อิชิกาว่า ทาคุจิ The novel was written in collaboration with "Re Heavenly Forest (2006)
In this film, is there any body part of hero is in working order or not?หนังเรื่องนี้, พระเอกมีแค่ครึ่งตัว มีส่วนที่ใช้การได้มั่งไหมเนี้ย? Om Shanti Om (2007)
Wesley Snipes, Passenger 57. Not a great film, granted.นึกถึงเวสลี่ย์ สไนปส์ ในเรื่องพาสเซนเจอร์ 57 ไม่ใช่หนังดีนัก Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Yes. My parents were great fans of the film, Chupke Chupke.ขอรับ ครอบครัวผมชอบหนัง เรื่อง วิวาห์จำแลง มาก Heyy Babyy (2007)
Publicist I spoke to said that Gunther was supposed to intro the film, but he showed up late.คนที่ฉันคุยด้วยบอกว่ากันเธอร์ควรจะมาตอนที่หนังเริ่ม แต่เขามาสาย Page Turner (2008)
If we do it, we're smashing his ankles, like in that film, Mystery.ถ้าหากเราทุบข้อเท้าเค้าอย่างที่ในทีวี Myestery ล่ะ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
film,In the film, the director makes Hamlet an active person.
film,I saw the film, which was not so good.
film,I would like to have seen the of the film, but I had to go out of the theater.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, v. t.
   1. To cover with a thin skin or pellicle.
    [1913 Webster]
 
       It will but skin and film the ulcerous place.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. to make a motion picture of (any event or literary work);
    to record with a movie camera; as, to film the
    inauguration ceremony; to film Dostoevsky's Crime and
    Punishment; or Tolstoy's War and Peace.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Film \Film\, n. [AS. film skin, fr. fell skin; akin to fylmen
   membrane, OFries. filmene skin. See {Fell} skin.]
   1. A thin skin; a pellicle; a membranous covering, causing
    opacity.
    [1913 Webster]
 
       He from thick films shall purge the visual ray.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, any thin layer covering a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A slender thread, as that of a cobweb.
    [1913 Webster]
 
       Her whip of cricket's bone, the lash of film.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The layer, usually of gelatin or collodion,
    containing the sensitive salts of photographic plates.
    [PJC]
 
   5. (Photog.) a flexible sheet of celluloid or other plastic
    material to which a light-sensitive layer has been
    applied, used for recording images by the processes of
    photography. It is commonly used in rolls mounted within
    light-proof canisters suitable for simple insertion into
    cameras designed for such canisters. On such rolls,
    varying numbers of photographs may be taken before the
    canister needs to be replaced.
    [PJC]
 
   6. a motion picture.
    [PJC]
 
   7. the art of making motion pictures; -- used mostly in the
    phrase the film.
    [PJC]
 
   8. a thin transparent sheet of plastic, used for wrapping
    objects; as, polyethylene film.
    [PJC]
 
   {Celluloid film} (Photog.), a thin flexible sheet of
    celluloid, coated with a sensitized emulsion of gelatin,
    and used as a substitute for photographic plates.
 
   {Cut film} (Photog.), a celluloid film cut into pieces
    suitable for use in a camera.
    [Webster 1913 Suppl.]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Film [film] (n) , s.(m )
   film; movie [Am.]; picture
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Film) [film]
   role
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mixed
 
 1. karışık, karıştırılmış
 2. karma. mixed doubles tenis her iki tarafta birer kadınla birer erkek olarak oynanılan oyun, kanşık. çiftler mixed fraction (mat.) tam sayılı bayağı kesir mixed group karma grup. mixed marriage değişik din ve milletten kimselerin evlenmesi. mixed media teyp, film, fonograf, slayt ve benzerini beraber kullanan gösteri. mixed metaphor (bak.) metaphor. mixed train yolcu ve yük va- gonlanndan müteşekkil tren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 project
 
 1. ileriye doğru atmak
 2. sondurmak, çıkıntılı yapmak
 3. atmak, fırlatmak
 4. plan kurmak, tasarlamak, düşünmek, tasavvur etmek
 5. (film, resim) perdede göstermek
 6. (mat.) bir düzlem üzerinde simetrik bir şekil vücuda getirmek için belirli bir şeklin her noktasından düz hatlar çizmek
 7. çıkıntı teşkil etmek, fırlak olmak
 8. (psik.) kendi fikir veya güdüsünü başkasına yüklemek
 9. uzaktan duyulabilecek şekilde konuşmak.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 film [film]
   filmstrip
   film; motion picture; movie
   film
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 film
   film; motionpicture; movie
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 film [film]
   film; motion picture; movie
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 film
    film, motion picture, movie
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top