ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiduciary

F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiduciary-, *fiduciary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiduciary(n) ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน, See also: ผู้ได้รับความไว้วางใจ, Syn. depositary, trustee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน, ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciaryผู้ดูแลผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary contractสัญญาประเภทฝากทรัพย์ (ด้วยความไว้วางใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary issueธนบัตรที่ออกใช้แทนเหรียญกระษาปณ์ (โดยอาศัยความไว้วางใจของประชาชน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fidelity Fiduciary Bank.ธนาคาร ฟิเดอลิตี้ ฟิดูคารี่ Saving Mr. Banks (2013)
It's my fiduciary responsibility to act.เป็นความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย ให้ดำเนินการ Red Lacquer Nail Polish (2013)
Look, I get that this is personal for you, but we have a fiduciary responsibility.ดูฉันได้รับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ส่วนตัวสำหรับคุณ แต่เรามีความรับผิดชอบต่อ ความไว้วางใจ The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIDUCIARY F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treuhänderisch { adj } | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信託業務[しんたくぎょうむ, shintakugyoumu] (n) trust business; trust operations; fiduciary work [Add to Longdo]
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiduciary \Fi*du"ci*a*ry\ (? or ?), a. [L. fiduciarus, fr.
   fiducia: cf. F. fiduciaire. See {Fiducial}.]
   1. Involving confidence or trust; confident; undoubting;
    faithful; firm; as, in a fiduciary capacity. "Fiduciary
    obedience." --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. Holding, held, or founded, in trust. --Spelman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiduciary \Fi*du"ci*a*ry\, n.
   1. One who holds a thing in trust for another; a trustee.
    [1913 Webster]
 
       Instrumental to the conveying God's blessing upon
       those whose fiduciaries they are.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) One who depends for salvation on faith, without
    works; an Antinomian. --Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiduciary
   adj 1: relating to or of the nature of a legal trust (i.e. the
       holding of something in trust for another); "a fiduciary
       contract"; "in a fiduciary capacity"; "fiducial power"
       [syn: {fiduciary}, {fiducial}]
   n 1: a person who holds assets in trust for a beneficiary; "it
      is illegal for a fiduciary to misappropriate money for
      personal gain"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top