ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fiduciary*

F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fiduciary, -fiduciary-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiduciary(n) ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน, See also: ผู้ได้รับความไว้วางใจ, Syn. depositary, trustee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary contractสัญญาประเภทฝากทรัพย์ (ด้วยความไว้วางใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary issueธนบัตรที่ออกใช้แทนเหรียญกระษาปณ์ (โดยอาศัยความไว้วางใจของประชาชน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciaryผู้ดูแลผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let them know you provide superior customer service, even though your responsibilities are not fiduciary.ทำให้เขาได้รู้ว่าคุณมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้เขา แม้ว่าเธอจะไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็ตาม Who Can Say What's True? (2012)
Ooh, "Fiduciary." I love how that sounds.โอ้ "ผู้ดูแลผลประโยชน์" ฉันชอบคำนี้จัง Who Can Say What's True? (2012)
What is "Fiduciary" mean?"ผู้ดูแลผลประโยชน์" แปลว่าอะไร Who Can Say What's True? (2012)
Fiduciary.ผู้รักษาผลประโยชน์ Who Can Say What's True? (2012)
Fidelity Fiduciary Bank.ธนาคาร ฟิเดอลิตี้ ฟิดูคารี่ Saving Mr. Banks (2013)
Fidelity Fiduciaryที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ Saving Mr. Banks (2013)
Agent Whatever-the-fuck-his-name-is, from the FBI, rolls up on me, tells me I'm breaking U.S. fiduciary...ตัวแทนสิ่งที่เพศสัมพันธ์ของเขาชื่อเป็น จากเอฟบีไอ ม้วนขึ้นกับฉันบอกฉัน ฉันทำลายความไว้วางใจสหรัฐอเมริกา ... Runner Runner (2013)
It's my fiduciary responsibility to act.เป็นความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย ให้ดำเนินการ Red Lacquer Nail Polish (2013)
Look, I get that this is personal for you, but we have a fiduciary responsibility.ดูฉันได้รับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง ส่วนตัวสำหรับคุณ แต่เรามีความรับผิดชอบต่อ ความไว้วางใจ The Big Short (2015)
We were sent from your former employer, First Fiduciary National, and they would like you back.Wir wurden von Ihrem früheren Arbeitgeber geschickt, First Fiduciary National, und sie möchten Sie zurückgewinnen. Among Us Hide... (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDUCIARY F AH0 D UW1 SH IY0 EH2 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信託業務[しんたくぎょうむ, shintakugyoumu] (n) trust business; trust operations; fiduciary work [Add to Longdo]
信頼関係[しんらいかんけい, shinraikankei] (n) relationship of mutual trust; fiduciary relation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiduciary \Fi*du"ci*a*ry\ (? or ?), a. [L. fiduciarus, fr.
   fiducia: cf. F. fiduciaire. See {Fiducial}.]
   1. Involving confidence or trust; confident; undoubting;
    faithful; firm; as, in a fiduciary capacity. "Fiduciary
    obedience." --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. Holding, held, or founded, in trust. --Spelman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiduciary \Fi*du"ci*a*ry\, n.
   1. One who holds a thing in trust for another; a trustee.
    [1913 Webster]
 
       Instrumental to the conveying God's blessing upon
       those whose fiduciaries they are.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) One who depends for salvation on faith, without
    works; an Antinomian. --Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiduciary
   adj 1: relating to or of the nature of a legal trust (i.e. the
       holding of something in trust for another); "a fiduciary
       contract"; "in a fiduciary capacity"; "fiducial power"
       [syn: {fiduciary}, {fiducial}]
   n 1: a person who holds assets in trust for a beneficiary; "it
      is illegal for a fiduciary to misappropriate money for
      personal gain"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top