Search result for

fezes

(68 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fezes-, *fezes*, feze
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fezes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fezes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fez[N] หมวกสักหลาดที่มียอดแบน, See also: หมวกแขก, หมวกตรุกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fez(เฟซ) n. หมวกแขก,หมวกตุรกี

English-Thai: Nontri Dictionary
fez(n) หมวกแขก,หมวกสักหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก The Princess Bride (1987)
Fezzik, are there rocks ahead? FEZZIK: If there are, we'll all be dead.ถ้ามี พวกเราคงตายแล้วไซร้ The Princess Bride (1987)
Only Fezzik is strong enough to go up our way.มีแต่เฟสสิกเท่านั้นที่แข็งแรงพอจะขึ้นไปทางหน้าผา The Princess Bride (1987)
FEZZIK: I thought I was going faster.ข้าก็เร็วแล้วนี่ไง The Princess Bride (1987)
(THUDDING) GRANDFATHER: "Fezzik and Inigo were reunited.เฟสสิกกับอินนิโกรวมตัวกันอีกครั้ง The Princess Bride (1987)
"And as Fezzik nursed his inebriated friend back to health,เฟสสิกช่วยให้เพื่อนขี้เมาของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้ง The Princess Bride (1987)
"Fezzik took great care in reviving Inigo."เฟสสิกดูแลอินนิโกอย่างดีจนสร่างเมา The Princess Bride (1987)
Fezzik, listen. Do you hear?ฟังสิ ได้ยินไหม? The Princess Bride (1987)
Fezzik, please.เฟสสิก ได้โปรด The Princess Bride (1987)
Fezzik, jog his memory.เฟสสิก ทวนความจำให้เขาหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Wait. What did Fezzik mean, "He's dead"?เดี๋ยว เฟสสิกหมายความว่าไง "เขาตายแล้ว" The Princess Bride (1987)
Come along, Fezzik. Bring the body.มาเถอะ เฟสสิก อุ้มเขาขึ้นมา The Princess Bride (1987)
Your brains, Fezzik's strength, my steel.สมองนาย , ความแข็งแกร่งของเฟสสิก , อาวุธของข้า The Princess Bride (1987)
Fezzik, the portcullis!เฟสสิก, ประตู! The Princess Bride (1987)
Fezzik, tear his arms off.เฟสสิก, หักแขนมันซะ The Princess Bride (1987)
Fezzik! I need you!ข้าต้องการเจ้า The Princess Bride (1987)
He's getting away from me, Fezzik!มันจะหนีข้าไปแล้ว เฟสสิก! ได้โปรด The Princess Bride (1987)
Where's Fezzik?เฟสสิกไปไหนล่ะ? The Princess Bride (1987)
Fezzik, you did something right.เจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องมากๆเลย เฟสสิก The Princess Bride (1987)
First, that fez and vest combo is much too third century.อย่างแรง หมวกนั่นและ เสื้อกั๊กนั่น ดูออกนอกโลกมากไป Aladdin (1992)
Well, his loving middle-class family got killed by Hafez Assad so he moved to Saudi Arabia.ครอบครัวชั้นกลางของเขา ถูกฆ่าโดยกลุ่มฮาเฟซ อัสสาด เขาเลยย้ายไปซาอุดีอาระเบีย Body of Lies (2008)
If you use gas you're gonna compromise visibility, and I can't afford another diplomat getting shot in the fez.ทำอันตรายต่อการมองเห็น และผมก็ไม่สามารถให้มี ทูตท่านอื่นถูกยิงอีกได้ Cowboys and Indians (2009)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
Fez?หมวกแขก? Alice in Wonderland (2010)
- Hatter. - Size. Fez.แฮทเทอร์! Alice in Wonderland (2010)
I'm just saying we haven't seen you... at Fezzywigs for a $1 pitcher... since last semester and you don't... show up for Monday Night Football.ฉันกำลังจะบอกว่า นายกับฉันไม่ได้เจอกัน at Fezzywigs for a $1 pitcher... ตั้งแต่่เทอมสุดท้าย แล้วนายก็ไม่ได้ Frozen (2010)
Which means that they made crap up and wore fezzes and sashes and swung around scimitars.ซึ่งหมายถึงพวกเขาสร้างมันขึ้น และใส่สายสะพายแล้วเหวี่ยงดาบไปรอบๆ Everybody Hates Hitler (2013)
A bonnet or boater, dunce hat, fez, a cloche, coif, snood, barboosh, or pugree.จะหมวกผูกโบ ทรงกว้าง ทรงสูง มีปีก ไม่มีปีก ทรงเอนซ้าย ทรงเอนขวา Alice Through the Looking Glass (2016)
- All in capitals.Ausrufezeichen! Der Zinker (1963)
Have you tried counting wolves?- Hast du es schon mit Wölfezählen probiert? A Walk on the Mild Side (1964)
Listen, you Radcliffe bitch.Hör zu, du Radcliffezicke. Love Story (1970)
I've just heard that algy was a poof, exclamation mark.Ich habe gerade erfahren, dass Algy eine Schwuchtel war, Ausrufezeichen. Salad Days (1972)
So, come on then!Damit könnte man eine Woche Fez machen. The Story of Sin (1975)
Ike, if music is the language of love, then dance is the exclamation point.Wenn Musik die Sprache der Liebe ist, dann ist Tanz das Ausrufezeichen. The Innocents (1979)
And don´t forget the exclamation mark."Noch viel weiter" und dann ein Ausrufezeichen. The Last Metro (1980)
A question mark.Ein Frage- oderAusrufezeichen. No End (1985)
Fezzes.Eine Art FezKiss of the Spider Woman (1985)
FEZZlK:FEZZIK: The Princess Bride (1987)
I agree with Fezzik.Ich bin der gleichen Meinung wie Fezzik. The Princess Bride (1987)
Fezzik, are there rocks ahead?Fezzik, sind da irgendwelche Felsen vor dem Boot? The Princess Bride (1987)
FEZZlK:FEZZIK: The Princess Bride (1987)
Anybody want a peanut?FEZZIK: Möchte jemand eine Nuss? The Princess Bride (1987)
Only Fezzik is strong enough to go up our way.Nur Fezzik ist stark genug, um uns hier hoch zu bringen. The Princess Bride (1987)
GRANDFATHER: "Fezzik and Inigo were reunited.GROßVATER: "Fezzik und Inigo waren wieder vereint." The Princess Bride (1987)
"And as Fezzik nursed his inebriated friend back to health,"Und während Fezzik seinen betrunkenen Freund aufpäppelte," The Princess Bride (1987)
"Fezzik took great care in reviving Inigo.""Fezzik gab sich viel Mühe, Inigo wieder zu Kräften zu bringen." The Princess Bride (1987)
Fezzik.Fezzik. The Princess Bride (1987)
Fezzik, listen.Fezzik, hör! The Princess Bride (1987)
Come along, Fezzik.Komm mit, Fezzik. The Princess Bride (1987)
Fezzik, please.Fezzik, bitte! The Princess Bride (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
FEZ    F EH1 Z
HAFEZ    HH AA1 F EH0 Z
HAFFEZ    HH AA1 F EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fez    (n) (f e1 z)
Hafez    (n) (h a1 f e z)
fezes    (n) (f e1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrufezeichen {n}; Ausrufungszeichen {n}exclamation mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight [Add to Longdo]
トルコ帽[トルコぼう, toruko bou] (n) fez [Add to Longdo]
フェザー[, feza-] (n) (1) phaser; phasor; (2) feather [Add to Longdo]
フェザーカット[, feza-katto] (n) feathercut [Add to Longdo]
フェザープレーン[, feza-pure-n] (n) feather plane [Add to Longdo]
フェザー級[フェザーきゅう, feza-kyuu] (n) featherweight [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top