ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

farrow

F EH1 R OW2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farrow-, *farrow*
English-Thai: Nontri Dictionary
farrow(n) เล้าหมู,ลูกหมูคอกหนึ่ง
farrow(vi)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom, did I ever tell you about the farrow spider?แม่, ผมเคยบอกแม่หรือยัง เกี่ยวกับแมงมุมพันธุ์ farrow Metamorphosis (2001)
With a photographer named jonathan farrow.กับช่างภาพที่ชื่อ โจนาธาน ฟาร์โรว์ Slack Tide (2009)
The night after she was scheduled to see farrow.หลังจากเมื่อคืนที่เธอต้องไปพบกับ ฟาร์โรว์ Slack Tide (2009)
The kicker is, seven years ago farrow was arrestedเดอะคิ้กเกอร์เป็น,เจ็ดปีก่อนฟาร์โรว์ถูกจับ. Slack Tide (2009)
hi, this is mr. farrow's assistant, hold please.สวัสดี,นี่คือ เลขาคุณฟาร์โรว์,ซักครู่นะ. Slack Tide (2009)
Uh, no, I'm sorry. mr. farrow is not availableเอ่อ,ไม่.ขอโทษนะ.คุณ ฟาร์โรว์ ไม่ว่าง Slack Tide (2009)
I wouldn't say farrow's nothing.ฉันอยากจะพูดว่า ฟาร์โรว์ไม่มีความสำคัญอะไรเลย Slack Tide (2009)
On farrow's studio.ที่สตูดิโอของฟาร์โรว์ Slack Tide (2009)
Worked for farrow.ทำงานกับฟาร์โรว์ Slack Tide (2009)
farrow has a reputation for partyingฟาร์โรว์มีชื่อเสียงในเรื่องงานเลี้ยง Slack Tide (2009)
Farrow's trusty assistant closing up shop.ผู้ช่วยของฟาร์โรว์กำลังปิดร้าน Slack Tide (2009)
if I can't do farrow tomorrow, I'll do him tonight.พรุ่งนี้ผมจัดการฟาร์โรว์ไม่ได้ ผมจะลงมือคืนนี้ Slack Tide (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FARROW    F EH1 R OW2
FARROW'S    F EH1 R OW2 Z
FARROWING    F AE1 R OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farrow    (v) fˈærou (f a1 r ou)
farrows    (v) fˈærouz (f a1 r ou z)
farrowed    (v) fˈæroud (f a1 r ou d)
farrowing    (v) fˈærouɪŋ (f a1 r ou i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farrow \Far"row\ (f[a^]r"r[-o]), n. [AS. fearh a little pig; a
   akin to OHG. farh, farah, pig, dim. farheli little pig, G.
   fercel, D. varken pig, Lith. parszas OIr. orc, L. porcus, Gr.
   po`rkos. Cf. {Pork}.]
   A litter of pigs. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farrow \Far"row\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Farrowed}; p. pr. &
   vb. n. {Farrowing}.]
   To bring forth (young); -- said only of swine. --Tusser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farrow \Far"row\, a. [Cf. Scot. ferry cow a cow that is not with
   calf, D. vaarkoe, vaars, heifer, G. f[aum]rse, AS. fearr
   bull, G. farre. Cf. {Heifer}.]
   Not producing young in a given season or year; -- said only
   of cows.
   [1913 Webster]
 
   Note: If a cow has had a calf, but fails in a subsequent
      year, she is said to be farrow, or to go farrow.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farrow
   n 1: the production of a litter of pigs [syn: {farrow},
      {farrowing}]
   v 1: give birth; "sows farrow" [syn: {farrow}, {pig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top