ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fanfaron

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fanfaron-, *fanfaron*
Possible hiragana form: ふぁんふぁろん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag   FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
อวดเก่ง[adj.] (ūatkeng) EN: pretentious ; boastful   FR: vantard ; fanfaron
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fanfaron \Fan"fa*ron\, n. [F., fr. Sp. fanfarron; cf. It.
   fanfano, and OSp. fanfa swaggering, boasting, also Ar.
   farf[=a]r talkative.]
   A bully; a hector; a swaggerer; an empty boaster. [R.]
   --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top