ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorbitance

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorbitance-, *exorbitance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exorbitance    (n) ˈɪgzˈɔːbɪtəns (i1 g z oo1 b i t @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exorbitance \Ex*or"bi*tance\, Exorbitancy \Ex*or"bi*tan*cy\,, n.
   A going out of or beyond the usual or due limit; hence,
   enormity; extravagance; gross deviation from rule, right, or
   propriety; as, the exorbitances of the tongue or of
   deportment; exorbitance of demands. "A curb to your
   exorbitancies." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The lamentable exorbitances of their superstitions.
                          --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exorbitance
   n 1: excessive excess [syn: {exorbitance}, {outrageousness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

exorbitance

 


  

 
exorbitance
 • (อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป [Hope]
 • (n) /'ɪgz'ɔːbɪtəns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top