ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outrageousness

AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outrageousness-, *outrageousness*, outrageousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา outrageousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *outrageousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrageousness[N] การฝ่าฝืน

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTRAGEOUSNESS AW0 T R EY1 JH AH0 S N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zügellosigkeit {f}outrageousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outrageous \Out*ra"geous\ (out*r[=a]"j[u^]s), a. [OF. outrageus,
   F. outrageux. See {Outrage}, n.]
   Of the nature of an outrage; exceeding the limits of right,
   reason, or decency; such as to cause outrage; involving or
   doing an outrage; furious; violent; atrocious. "Outrageous
   weeping." --Chaucer. "The most outrageous villainies." --Sir
   P. Sidney. "The vile, outrageous crimes." --Shak. "Outrageous
   panegyric." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Violent; furious; exorbitant; excessive; atrocious;
     monstrous; wanton; nefarious; heinous.
     [1913 Webster] -- {Out*ra"geous*ly}
     (out*r[=a]"j[u^]s*l[y^]), adv. -- {Out*ra"geous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outrageousness
   n 1: excessive excess [syn: {exorbitance}, {outrageousness}]
   2: the quality of being outrageous [syn: {outrageousness},
     {enormity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top