ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventuate

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventuate-, *eventuate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eventuate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eventuate*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintreten | eintretendto eventuate | eventuating [Add to Longdo]
trat eineventuated [Add to Longdo]
tritt eineventuates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventuate \E*ven"tu*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Eventuated}; p.
   pr. & vb. n. {Eventuating}.]
   To come out finally or in conclusion; to result; to come to
   pass.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventuate
   v 1: come out in the end

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top