Search result for

erschießen

(57 entries)
(0.0754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erschießen-, *erschießen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erschießen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erschießen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Erschießen!ErschießenThe Pianist (2002)
Take him out and have him shot, this instant.Lassen sie ihn sofort standrechtlich erschießenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
We don't shoot people on sight, Colonel Briggs, but the men must me alerted.Wir erschießen Menschen nicht ohne Grund, Briggs, aber sie müssen vorsichtig sein. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Don't shoot me, please.Erschießen sie mich bitte nicht! The Super Scouts: Part 1 (1980)
I am not going to shoot anybody.Hören sie, ich werde niemanden erschießenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Don't make sense going around shooting at people.Ist ja sinnlos, herumzulaufen und Leute zu erschießenThe Triumph (1980)
What a smart aleck. "That's all you spoiled it.Unverschämt. Sie mussten seinen Wagen ja zerschießen... Le guignolo (1980)
I feel that what I know about you... you're gonna wanna go ahead and shoot.Aber ich hätte geglaubt, Sie würden sie einfach erschießen wollen. Tom Horn (1980)
Whether you shoot me or hang me... or take my rifle or my horse... one reason is as good as another.Ob Sie mich erschießen oder hängen, mir mein Gewehr oder mein Pferd nehmen, ein Grund dazu ist so gut wie jeder andere. Tom Horn (1980)
Yeah, that's why we're wearing these so they don't shoot Americans, huh?Ja, deshalb tragen wir die, damit sie keine Amerikaner erschießenThe Big Red One (1980)
You're gonna live if I have to blow your brains out.Du bleibst am Leben, und wenn ich dich erschießen muss. The Big Red One (1980)
Do they still shoot deserters?Erschießen sie die Deserteure noch? Bronco Billy (1980)
I got people out there trying to shoot my cattle.Da gibt es Leute, die mein Vieh erschießenBrubaker (1980)
I was going to suggest that the best way in the future to prevent any trouble... or confusion or a waste of the taxpayers' time and money... would be next time a man's sentenced to Wakefield... take him out and shoot him.Mein Vorschlag: Das Beste, um künftig Ärger zu vermeiden... oder Chaos oder die Verschwendung von Steuergeldern und Zeit... wäre, wenn nächstes Mal ein Mann nach Wakefield kommt... ihn gleich zu erschießenBrubaker (1980)
If we notice anything suspicious, you'll be shot on sight.Sollte uns irgendetwas Verdächtiges auffallen, erschießen wir Sie an Ort und Stelle. La Cage aux Folles II (1980)
He'd have shot. It was him or you.Er wollte doch dich erschießenThe Umbrella Coup (1980)
The Emperor would shoot you for interrupting his wedding.Der Imperator würde dich erschießen, wenn du die Hochzeit unterbrichst. Flash Gordon (1980)
We could have you shot here, legally.Wir könnten Sie ganz legal erschießen lassen. Heaven's Gate (1980)
$50 for every citizen on the list, shot or hung.50 Dollar für jeden auf 'ner Liste, den sie erschießen oder hängen. Heaven's Gate (1980)
He put feet on my land one more time, I'll kill him!Er noch mal mein Land betreten, ich ihn erschießenHeaven's Gate (1980)
We're going to shoot all the sons of bitches!Wir erschießen jeden dieser Dreckskerle! Heaven's Gate (1980)
Let me take them outta here peacefully, or you'll be shot for insurrection.Entweder ich nehme sie friedlich mit oder wir erschießen dich wegen Rebellion. Heaven's Gate (1980)
And I don't want to shoot anybody. Understand?Und ich will niemanden erschießen, kapiert? The Hunter (1980)
- He might get shot.- Sie könnten ihn erschießenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
Humiliated? I guess you'd have liked it better if they'd have shot me.Hätten Sie mich lieber erschießen sollen? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Can't you shoot?Erschießen Sie uns! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Lucky we didn't have to shoot her, right?Aber wir mussten sie nicht erschießenPrivate Benjamin (1980)
Have them shot, Ira, please?Lass ihn bitte erschießenSeems Like Old Times (1980)
I hope they shoot you in my kitchen drag your dead body out, and shoot you again.Ich hoffe, sie erschießen dich in meiner Küche... schleifen deinen toten Körper raus, und erschießen dich noch mal. Seems Like Old Times (1980)
The one who had his aide shot?Denjenigen, der seinen Adjutanten erschießen ließ? The Medal (1980)
He is sentenced, by Court Martial, without any option to appeal this decision, to the loss of all military distinctions and to death by shooting to be executed immediately.Das Feldgericht verkündet folgendes Urteil ohne Möglichkeit einer Berufung: Entzug der militärischen Ränge und Hinrichtung durch ErschießenThe Medal (1980)
My mother was too busy running the boiled chicken through the deflavorizing machine to think about shooting herself or anything.Meine Mutter war zu beschäftigt, das Hähnchen zu sieden, bis es den Geschmack verlor, um daran zu denken, sich zu erschießen oder so. Stardust Memories (1980)
He had some hallucination about being shot with a. 32 pistol by a fan.Er hatte eine Halluzination, ein Fan würde ihn mit einer.32-Pistole erschießenStardust Memories (1980)
And in case you've got the idea that a woman would be afraid to shoot you, just forget it, 'cause you wouldn't be the first one I've had to shoot either.Glauben Sie ja nicht, dass ich nicht schieße, nur weil ich eine Frau bin. Ich habe schon einmal jemand erschießen müssen. Hell of the Living Dead (1980)
Job Moonie, you're either gonna have to shoot me or talk things out.Job Moonie, Sie müssen mich erschießen oder über die Dinge reden. The Hostage (1981)
- Shoot her?- Sie erschießenThe Indiscretion (1981)
I had to kill him.Ich musste ihn erschießenEye of the Needle (1981)
No thanks, if you blokes all want to go and get yourselves shot, go ahead.Nein, danke, wenn ihr euch unbedingt erschießen lassen wollt, bitte. Gallipoli (1981)
In that case, I'll have that man shot.Dann lasse ich ihn eben erschießenThe Skin (1981)
Well, we can kill him or let him leave, but that's up to you, now.Ihn erschießen oder ihn laufen lassen! Aber die Entscheidung liegt bei Ihnen! The Professional (1981)
They shoot 'em on sight.Die erschießen sie. Road Games (1981)
Don't make me shoot you.Ich würde nur Sie ungern erschießenStripes (1981)
You'll get yourself shot.Man wird dich erschießenVictory (1981)
-We don't want you shot as a spy, do we?Oder soll man Sie als Spion erschießen? Nein. Victory (1981)
Shoot him!Erschießen Sie ihn! The Beast Within (1982)
What are you?Was bist du? Erschießen Sie ihn! The Beast Within (1982)
For christ's sake, shoot him!Um Gottes willen, erschießen Sie ihn! The Beast Within (1982)
You were the one who wouldn't shoot the bastard when we had him in a cage. Look, man, I'm sorry, okay?Als wir ihn im Käfig hatten, wolltest du diesen Bastard nicht erschießenCat People (1982)
When you shoot an elephant he sometimes stays on his legs for ten days before he topples over.Wenn Sie einen Elefanten erschießen, steht er manchmal noch 10 Tage ... auf den Füßen, bevor er zusammenbricht. Fitzcarraldo (1982)
If you lose her, we can commit hara-kiri.Das ist die Einzige, die noch da ist. Wenn wir sie auch noch verlieren, können wir uns erschießenThe Troops & Troop-ettes (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfmeterschießen {n} [sport]penalty shoot-out [Add to Longdo]
erschießento shoot dead; to shoot and kill [Add to Longdo]
niederschießen | niederschießend | niedergeschossento shoot down | shooting down | shot down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  erschießen [ɛrʃiːsən]
     to shoot dead
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top