ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrenchment

EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrenchment-, *entrenchment*
English-Thai: Nontri Dictionary
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRENCHMENT    EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrenchment    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənt (i1 n t r e1 n ch m @ n t)
entrenchments    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənts (i1 n t r e1 n ch m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 entrenchment \entrenchment\ n.
   1. an entrenched fortification; a position protected by
    trenches.
 
   Syn: intrenchment.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the act or process of entrenching.
    [PJC] entrepot

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrenchment
   n 1: an entrenched fortification; a position protected by
      trenches [syn: {entrenchment}, {intrenchment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top