ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrenchment

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrenchment-, *intrenchment*
English-Thai: Nontri Dictionary
intrenchment(n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrenchmentsสงครามสนามเพลาะ [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrenchment \In*trench"ment\, n. [From {Intrench}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of intrenching or the state of being intrenched.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) Any defensive work consisting of at least a trench
    or ditch and a parapet made from the earth thrown up in
    making such a ditch.
    [1913 Webster]
 
       On our side, we have thrown up intrenchments on
       Winter and Prospect Hills.      --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. Any defense or protection.
    [1913 Webster]
 
   4. An encroachment or infringement.
    [1913 Webster]
 
       The slight intrenchment upon individual freedom.
                          --Southey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrenchment
   n 1: an entrenched fortification; a position protected by
      trenches [syn: {entrenchment}, {intrenchment}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

intrenchment

 


  

 
intrenchment
 • (n) ที่มั่น,การตั้งมั่น,การขุดสนามเพลาะ [Nontri]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top