Search result for

engagements

(123 entries)
(0.3586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engagements-, *engagements*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engagements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engagements*)
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engagement    [N] การสัญญา, See also: การทำข้อตกลง, การนัดหมาย, Syn. appointment, commitment
engagement    [N] การสู้รบ, See also: การทำสงคราม, Syn. battle, combat
engagement    [N] การหมั้น, Syn. betrothal, commitment
engagement    [N] งานระยะสั้น
engagement    [N] สภาวะที่กำลังทำงานอยู่
disengagement    [N] ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement
engagement ring    [N] แหวนหมั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss of engagementการเสียรายได้จากการรับจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-engagement orderคำสั่งให้รับกลับเข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement giftของหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement to marryการหมั้น [ดู betrothal] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
Forward Engagement การทูตเชิงรุก ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของไทย ที่มีเป้าหมายที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมโลก [การทูต]
international engagementsความตกลงระหว่างชาติ คำมั่นสัญญาระหว่างชาติ [การทูต]
Descend and Engagementส่วนนำเลื่อนจากในช่องท้องลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engagementI have a previous engagement at ten.
engagementThey have announced their engagement.
engagementI am very happy to hear about your engagement.
engagementI congratulate you on your engagement.
engagementI'm sorry, I have another engagement.
engagementLet me congratulate you on your engagement.
engagementThe engagement of Mr Rogers and Miss Smith was announced yesterday.
engagementWe congratulated her on her engagement.
engagementIf I had not had a previous engagement, I could have come to the party.
engagementI regret that a previous engagement prevents me from accepting your kind invitation.
engagementHis parents approve of the engagement.
engagementHe announced his engagement to Miss Brown.
engagementHe announced his engagement to her.
engagementHe gave her an engagement ring last night.
engagementThey called off their engagement.
engagementThey announced the engagement of their daughter.
engagementShe broke off her engagement in a fit of temper.
engagementShe announced her engagement to her lawyer friend.
engagementI have another engagement.
engagementDo you have any engagement tomorrow?
engagementNothing offends people worse than broken engagement.
engagementI have broken off our engagement.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำนม    [N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
ถอนหมั้น    [V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
ความหลุดพ้น    [N] extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส
ทองหมั้น    [N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
การนัด    [N] appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การชน    [N] fight, See also: encounter, engagement, Syn. การต่อสู้, Example: การชนกันระหว่างพรรคการเมือง 2 พรรคนับวันยิ่งดุเดือดขึ้นทุกที
ถอน    [V] break off an engagement, See also: cancel, repeal, revoke, rescind, Syn. บอกเลิก, ยกเลิก, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว
แหวนหมั้น [N] engagement ring
แหวนหมั้น [N] engagement ring

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำนำ[n.] (kān jamnam) FR: engagement [m] ; emprunt gagé [m]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap phanak ngān) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap phanak ngān khao mā) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ข้อผูกพัน[n.] (khøphūkphan) EN: commitment ; obligation ; pledge   FR: obligation [f] ; engagement [m]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สาบานตัว[v.] (sābān tūa) EN: take an oath   FR: prendre un engagement
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking   FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สินสอด[n.] (sinsøt) EN: money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony   FR: dot [f]
ทำลายสัญญา[v. exp.] (thamlāi sanyā) EN: break an agreement   FR: rompre un engagement
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge   
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage   FR: rompre ses fiançailles
แหวนหมั้น[n. exp.] (waēn man) EN: engagement ring   FR: bague de fiançailles [f]
ยุทธนาการ[n.] (yutthanākān) EN: fight ; combat ; military engagement ; naval engagement ; air combat   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGEMENT    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T
ENGAGEMENTS    EH0 N G EY1 JH M AH0 N T S
DISENGAGEMENT    D IH2 S AH0 N G EY1 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engagement    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t)
engagements    (n) (i1 n g ei1 jh m @ n t s)
disengagement    (n) (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
disengagements    (n) (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlobung {f} | Verlobungen {pl} | eine Verlobung lösenengagement | engagements | to break (off) an engagement [Add to Longdo]
Verlobungsring {m} | Verlobungsringe {pl}engagement ring | engagement rings [Add to Longdo]
freibleibend {adj} | freibleibendes Angebotwithout engagement | offer without engagement [Add to Longdo]
unverbindlich {adj}without obligation; without engagement [Add to Longdo]
Einstellung {f} | Einstellungen {pl}engagement | engagements [Add to Longdo]
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement [Add to Longdo]
Engagement {n} (Theater)engagement [Add to Longdo]
Gleitverschluss {m}slide mating engagement [Add to Longdo]
Kontaktreibung {f} [electr.]electrical engagement length [Add to Longdo]
Losgelöstsein {n}disengagement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P) [Add to Longdo]
会戦[かいせん, kaisen] (n,vs) engagement; battle [Add to Longdo]
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement [Add to Longdo]
結納[ゆいのう, yuinou] (n,vs) engagement gift; (ceremonial) exchange of engagement gifts [Add to Longdo]
結納式[ゆいのうしき, yuinoushiki] (n) traditional Japanese engagement ceremony; engagement party [Add to Longdo]
合戦[かっせん, kassen] (n) battle; engagement; (P) [Add to Longdo]
婚約[こんやく, konyaku] (n,vs,adj-no) engagement; betrothal; (P) [Add to Longdo]
婚約指輪[こんやくゆびわ, konyakuyubiwa] (n) engagement ring [Add to Longdo]
婚約破棄[こんやくはき, konyakuhaki] (n) (See 破棄) breaking off an engagement [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) [Add to Longdo]
所用[しょよう, shoyou] (n,vs) engagement; business [Add to Longdo]
先口[せんくち, senkuchi] (n) previous preconception; previous engagement [Add to Longdo]
先約[せんやく, senyaku] (n,adj-no) previous engagement; prior contract [Add to Longdo]
前約[ぜんやく, zenyaku] (n) previous engagement; previous promise [Add to Longdo]
遭遇戦[そうぐうせん, souguusen] (adj-na,n) encounter; engagement; battle [Add to Longdo]
内約[ないやく, naiyaku] (n,vs) (marriage) engagement; secret treaty; tacit understanding; private contract [Add to Longdo]
破談[はだん, hadan] (n) cancellation; breaking off (one's engagement) [Add to Longdo]
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] (n,vs) (1) arrangement; promise; appointment; pact; engagement; (2) convention; rule; (P) [Add to Longdo]
約束事[やくそくごと, yakusokugoto] (n) (1) promise; vow; engagement; (2) convention; rule; resolution [Add to Longdo]
用事[ようじ, youji] (n) tasks; things to do; errand; business (to take care of); affairs; engagement; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract [Add to Longdo]
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, / ] appointment; engagement [Add to Longdo]
订婚[dìng hūn, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ, / ] engagement [Add to Longdo]
赖婚[lài hūn, ㄌㄞˋ ㄏㄨㄣ, / ] to go back on a marriage contract; to repudiate an engagement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top