ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eligibility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eligibility-, *eligibility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
eligibility(n) ความเหมาะสม, ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eligibility Criteriaการตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
eligibility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eligibility

Japanese-English: EDICT Dictionary
合格[ごうかく, goukaku] (n, vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P) #3,209 [Add to Longdo]
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P) #6,245 [Add to Longdo]
エリジビリティー[erijibiritei-] (n) eligibility [Add to Longdo]
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status [Add to Longdo]
適格性[てっかくせい, tekkakusei] (n) eligibility [Add to Longdo]
被選挙権[ひせんきょけん, hisenkyoken] (n) eligibility for election; suffrage [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] (n) electoral eligibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eligibility \El`i*gi*bil"i*ty\, n. [Cf. F. ['e]ligibilit['e].]
   The quality of being eligible; eligibleness; as, the
   eligibility of a candidate; the eligibility of an offer of
   marriage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eligibility
   n 1: the quality or state of being eligible; "eligibility of a
      candidate for office"; "eligibility for a loan" [ant:
      {ineligibility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top