ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eligibility-

EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eligibility, *eligibility*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIGIBILITY EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eligibility (n) ˌɛlɪʤəbˈɪlɪtiː (e2 l i jh @ b i1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eligibility \El`i*gi*bil"i*ty\, n. [Cf. F. ['e]ligibilit['e].]
   The quality of being eligible; eligibleness; as, the
   eligibility of a candidate; the eligibility of an offer of
   marriage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eligibility
   n 1: the quality or state of being eligible; "eligibility of a
      candidate for office"; "eligibility for a loan" [ant:
      {ineligibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top