ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegancy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegancy-, *elegancy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elegancy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elegancy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inelegancy[N] ความไม่งดงาม, See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม, Syn. ugliness, gracelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegancy(เอล'ละเกินซี) n. ดูelegance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheit {f}elegancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegance \El"e*gance\, Elegancy \El"e*gan*cy\, n. [L. elegantia,
   fr. elegans, -antis, elegant: cf. F. ['e]l['e]gance.]
   1. The state or quality of being elegant; beauty as resulting
    from choice qualities and the complete absence of what
    deforms or impresses unpleasantly; grace given by art or
    practice; fine polish; refinement; -- said of manners,
    language, style, form, architecture, etc.
    [1913 Webster]
 
       That grace that elegance affords.   --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       The endearing elegance of female friendship.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A trait of native elegance, seldom seen in the
       masculine character after childhood or early youth,
       was shown in the General's fondness for the sight
       and fragrance of flowers.       --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is elegant; that which is tasteful and highly
    attractive.
    [1913 Webster]
 
       The beautiful wildness of nature, without the nicer
       elegancies of art.          --Spectator.
 
   Syn: {Elegance}, {Grace}. Elegance implies something of a
     select style of beauty, which is usually produced by
     art, skill, or training; as, elegance of manners,
     composition, handwriting, etc.; elegant furniture; an
     elegant house, etc. Grace, as the word is here used,
     refers to bodily movements, and is a lower order of
     beauty. It may be a natural gift; thus, the manners of a
     peasant girl may be graceful, but can hardly be called
     elegant.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top