ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ecclesiastical

EH2 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecclesiastical-, *ecclesiastical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecclesiastical[ADJ] เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์, See also: เกี่ยวกับนักบวช, Syn. churchly, clearical, ministerial

English-Thai: Nontri Dictionary
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecclesiastical courtศาลศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical thingsศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
About the ecclesiastical court when Council of Trient ruled.ผมเรียนเกี่ยวกับกฏข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระบัญญัติของศาสนาน่ะครับ Love So Divine (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานานุกรม[N] ecclesiastical orders, Example: การได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ทำให้มีฐานะเป็นพระสมณศักดิ์ ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพระสามัญ, Thai definition: ลำดับตำแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทำเนียบ
ของวัด[N] ecclesiastical material, Syn. ของสงฆ์, Example: ชาวบ้านยืมของวัดมาใช้ช่วยงานทำบุญของหมู่บ้าน
ของสงฆ์[N] ecclesiastical material, Syn. ของวัด, Example: ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสงฆ์, Thai definition: ของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ใช้ร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk   
สังฆนายก[n.] (sangkhanāyok) EN: Chairman of the Ecclesiastical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCLESIASTICAL    EH2 K L IY2 Z IY0 AE1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecclesiastical    (j) ˈɪklˌiːsɪˈæstɪkl (i1 k l ii2 s i a1 s t i k l)
ecclesiastically    (a) ˈɪklˌiːsɪˈæstɪkliː (i1 k l ii2 s i a1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchentonarten {pl}; Modi {pl} [mus.]ecclesiastical modi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴンパ[, gonpa] (n) gompa (Tibetan Buddhist ecclesiastical building) [Add to Longdo]
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province [Add to Longdo]
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority [Add to Longdo]
僧綱[そうごう, sougou] (n) ancient Buddhist ecclesiastical authority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ecclesiastical \Ec*cle`si*as"tic*al\, a. [See {Ecclesiastical},
   a.]
   Of or pertaining to the church; relating to the organization
   or government of the church; not secular; as, ecclesiastical
   affairs or history; ecclesiastical courts.
   [1913 Webster]
 
      Every circumstance of ecclesiastical order and
      discipline was an abomination.      --Cowper.
   [1913 Webster]
 
   {Ecclesiastical commissioners for England}, a permanent
    commission established by Parliament in 1836, to consider
    and report upon the affairs of the Established Church.
 
   {Ecclesiastical courts}, courts for maintaining the
    discipline of the Established Church; -- called also
    {Christian courts}. [Eng.]
 
   {Ecclesiastical law}, a combination of civil and canon law as
    administered in ecclesiastical courts. [Eng.]
 
   {Ecclesiastical modes} (Mus.), the church modes, or the
    scales anciently used.
 
   {Ecclesiastical States}, the territory formerly subject to
    the Pope of Rome as its temporal ruler; -- called also
    {States of the Church}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ecclesiastical
   adj 1: of or associated with a church (especially a Christian
       Church); "ecclesiastic history" [syn: {ecclesiastical},
       {ecclesiastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top