Search result for

dreams

(57 entries)
(0.1217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreams-, *dreams*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dreamseer (n ) บุคคลที่มองเห็นอนาคตผ่านความฝัน หรือมักเรียกว่า นักทำนายฝัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamsฝัน [TU Subject Heading]
Dreamsความฝัน,การฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreamsAnything can happen in the world of dreams.
dreamsDreams are the touchstones of our characters.
dreamsDreams came true.
dreamsDreams come true.
dreamsDreams flew out of that box when it was opened: dreams of secrets written in disappearing ink and of overwhelming odors.
dreamsDreams may be vivid and memorable.
dreamsDreams sometimes come true.
dreamsEverybody has wet dreams.
dreamsGood night and sweet dreams.
dreamsHe couldn't remember his dreams of the Olympics.
dreamsHe is a boy with many dreams.
dreamsHer mind is filled with dreams of becoming an actress.
dreamsI enjoyed reading about your dreams.
dreamsIf it's all dreams now wake me up.
dreamsIf you want to make your dreams come true, keep on trying.
dreamsI have no interest in putting my money into your dreams.
dreamsI have no money, but I have dreams.
dreamsInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.
dreamsJohn hit the jack pot, his efforts paid off beyond his wildest dreams.
dreamsLosing my heart, walking in the sea of dreams.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
We all have dreams-- some good, some bad,เราทุกคนล้วนมีความฝัน ฝันดีบ้าง ฝันร้ายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
And some are the dreams we've had our whole lives.และบางคนฝันที่จะได้อยู่ในที่เราอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Do you remember the dreams you hadคุณจำได้รึเปล่า ว่าคุณฝันไว้ยังไง New Haven Can Wait (2008)
Dreams--everybody has them--ความฝัน... ใครๆก็ต่างมี New Haven Can Wait (2008)
Sweet dreams?ฝันดีม๊ย? Odyssey (2008)
See where his dreams take him.ดูว่าเขาฝันว่าไปที่ไหน แล้วเอาเขากลับมา Joy (2008)
We all do stuff in our dreams we wouldn't do when we're awake.พวกเราทำเรื่องเหลวไหลกัน ในควา่มฝัน เราไม่ทำมันตอนตื่นอยู่ Joy (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
I just want to make sure all his big shot dreams ended up in his come rag... and not on his "to do" list.ฉันแค่อยากทำให้มั่นใจว่าผู้มีอิทธิพลของเขาทั้งหมด ฝันว่าในตอนจบเขามาโดยเสี้อผ้าหลุดลุ่ย... Pilot (2008)
Is it the dreams? Yeah.-ความฝันรึปล่าว? And How Does That Make You Kill? (2008)
The dreams are getting worse.ความฝันมันเลวร้ายกว่าเดิม And How Does That Make You Kill? (2008)
Atama karappo no hou ga yume tsumekomeru The emptier your head is, the more room there is to pack with dreams,CHA-LA HEAD-CHA-LA Atama-karappo no hou ga yume tsumekomeru Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- I have these dreams,- - ชั้นมีความฝันเหล่านี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
22 year-old Jung-nam is raising a kid instead of her dreams.ในวัยที่เธอควรจะได้ดูแลความฝันของเธอ คุณ จัง นัม ในวัย 22 ปี กลับต้องเลี้ยงดูลูกชายของเธอ Scandal Makers (2008)
Single mothers have dreams, too.แม้ซิงเกิ้ลมัม ก็มีหลายเรื่องที่อยากจะทำเหมือนกันนะ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
การตีความหมายความฝัน[n. exp.] (kān tīkhwāmmāi khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]
ความหมายของความฝัน[n. exp.] (khwām māi khøng khwām fan) EN: interpretation of dreams   FR: interprétation des rêves [f]
ทำนายฝัน[v. exp.] (thamnāi fan) EN: divine by interpreting dreams   

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAMS    D R IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreams    (v) (d r ii1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunftsmusik {f}dreams of the future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきりにょきり[, nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
甘夢[かんむ, kanmu] (n) sweet (pleasant) dreams [Add to Longdo]
幻夢[げんむ, genmu] (n) dreams; visions; phantasms [Add to Longdo]
努努;夢夢;努々;夢々[ゆめゆめ, yumeyume] (adv) (1) (努努, 努々 only) (usu. in expressions of prohibition) certainly; absolutely; (2) (usu. with negative verb forms) (not even) a little bit; (3) diligently; (n) (4) (夢夢, 夢々 only) dreams [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] (adv) not in the slightest; not in one's wildest dreams; (P) [Add to Longdo]
夢のまた夢;夢の又夢[ゆめのまたゆめ, yumenomatayume] (exp) beyond one's wildest dreams; dream within a dream [Add to Longdo]
夢幻[むげん(P);ゆめまぼろし, mugen (P); yumemaboroshi] (n) dreams; fantasy; visions; (P) [Add to Longdo]
夢判断[ゆめはんだん, yumehandan] (n) interpretation of dreams; dream reading; oneirocriticism; oneiroscopy [Add to Longdo]
夢枕[ゆめまくら, yumemakura] (n) at the bedside where one dreams [Add to Longdo]
獏;貘[ばく, baku] (n) (1) (uk) tapir; (2) mo (mythological Chinese chimera similar to a tapir, said to devour bad dreams) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦景[mèng jǐng, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] dreamscape [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top