ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draining

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draining-, *draining*, drain
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draining Methodดูดเก็บไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could actually feel it draining away.ฉันรู้สึกราวกับว่ามันถูกดูดออกไปจนหมด The Joy Luck Club (1993)
Captain Miller, the bio-scan just went off the scale. It looks like the core is draining power from the rest of the ship.กัปตัน เครื่องไบโอสแกนเจอคลื่นล้นหน้าปัด แล้วเหมือนกับว่าแกนปั่นดูดไฟไปหมด Event Horizon (1997)
But when he got to you he just couldn't bear the thought of draining you dry.แต่พอเขาเจอเธอ เขาทนไม่ได้ที่จะดูดเลือดเธอจนแห้ง Underworld (2003)
Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze.Begging us to break freeof our prisons while stuffing his face with free foodand draining our booze. Bad News Blair (2007)
One of my customers last night was a vampire, and they were draining him out in the parking lot.แล้วมีลูกค้าแวมไพร์มาที่บาร์เมื่อคืน พวกนั้นจับเขาไปเจาะเลือดที่ลานจอดรถ Strange Love (2008)
The Rattrays were draining him.สองคนนั้นเจาะเลือดเขาไปขาย The First Taste (2008)
Draining vampires is against the law, isn't it?เจาะเลือดแวมไพร์ผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอคะ The First Taste (2008)
Or next time it won't be your piece of shit car I'm draining fluid from.หรือครั้งต่อไปที่ฉันแทง มันจะไม่ใช่หม้อน้ำรถ Old Bones (2008)
Because we were draining power?เป็นเพราะว่า เรา สูญเสียพลังงานเหรอ? Air: Part 1 (2009)
I thought you might want to know we've come up with a way of draining the power.ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะต้องการที่จะรู้ เรามีวิธีที่จะถ่ายเทพลังงาน Earth (2009)
There's still too much blood draining from her head.ยังมีเลือดออกจากหัวเธอมากไป Invest in Love (2009)
This power, it keeps draining out of me, พลังนี้. , มันหมดไปจากตัวฉันแล้ว Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAINING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draining
draining-board
draining-boards

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtropfbrett { n }draining board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
血抜き[ちぬき, chinuki] (n, vs) letting out blood prior to cooking; draining blood from meat, fish, etc. [Add to Longdo]
捌け[はけ, hake] (n) drainage; draining [Add to Longdo]
除水[じょすい, josui] (n) removing water; draining; bailing [Add to Longdo]
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n, vs) exhaustion; draining of strength [Add to Longdo]
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying [Add to Longdo]
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\ (dr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Drained}
   (dr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Draining}.] [AS. drehnigean to
   drain, strain; perh. akin to E. draw.]
   1. To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or
    off; hence, to cause the exhaustion of.
    [1913 Webster]
 
       Fountains drain the water from the ground adjacent.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But it was not alone that the he drained their
       treasure and hampered their industry. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make
    gradually dry or empty; to remove surface water, as from
    streets, by gutters, etc.; to deprive of moisture; hence,
    to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like;
    as, to drain a country of its specie.
    [1913 Webster]
 
       Sinking waters, the firm land to drain,
       Filled the capacious deep and formed the main.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To filter.
    [1913 Webster]
 
       Salt water, drained through twenty vessels of earth,
       hath become fresh.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draining \Drain"ing\, vb. n. of {Drain}, v. t. (Agric.)
   The art of carrying off surplus water, as from land.
   [1913 Webster]
 
   {Draining tile}. Same as {Draintile}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draining
   adj 1: having a debilitating effect; "an exhausting job in the
       hot sun" [syn: {draining}, {exhausting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top