หรือคุณหมายถึง dowdineß?
Search result for

dowdiness

(7 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dowdiness-, *dowdiness*, dowdines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dowdiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dowdiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dowdiness[N] ความล้าสมัย, See also: ความไม่หรูหรา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dowdiness    (n) (d au1 d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schäbigkeit {f}dowdiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dowdy \Dow"dy\, a. [Compar. {Dowdier}; superl. {Dowdiest}.]
   [Scot. dawdie slovenly, daw, da sluggard, drab, Prov. E. dowd
   flat, dead.]
   Showing a vulgar taste in dress; awkward and slovenly in
   dress; vulgar-looking. -- {Dow"di*ly}, adv. -- {Dow"di*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dowdiness
   n 1: having a drab or dowdy quality; lacking stylishness or
      elegance [syn: {dowdiness}, {drabness}, {homeliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top