หรือคุณหมายถึง homelineß?
Search result for

homeliness

(6 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homeliness-, *homeliness*, homelines
English-Thai: Nontri Dictionary
homeliness(n) ความสบาย,ความคุ้นเคย,ความเรียบง่าย,ความไม่หรูหรา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homeliness    (n) (h ou1 m l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homeliness \Home"li*ness\, n. [From {Homely}.]
   1. Domesticity; care of home. [Obs.] "Wifely homeliness."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Familiarity; intimacy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Plainness; want of elegance or beauty.
    [1913 Webster]
 
   4. Coarseness; simplicity; want of refinement; as, the
    homeliness of manners, or language. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homeliness
   n 1: having a drab or dowdy quality; lacking stylishness or
      elegance [syn: {dowdiness}, {drabness}, {homeliness}]
   2: an appearance that is not attractive or beautiful; "fine
     clothes could not conceal the girl's homeliness" [syn:
     {homeliness}, {plainness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top