ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disqualification

D IH2 S K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disqualification-, *disqualification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disqualification[N] การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, Syn. unfitness, ineligibility, incapacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disqualificationการขาดคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disqualification๑. การขาดคุณสมบัติ๒. การเพิกถอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Triggering immediate disqualification." Hey, hey.มีผลให้ถูกตัดสิทธิ์แข่งขัน" Mattress (2009)
"and unquestioned disqualification of the threatening party's team with extreme prejudice."และถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องสอบสวนใดๆ เมื่อมีการข่มขู่ทีมอื่นโดยไร้เหตุผล On My Way (2012)
Leaving the stage mid-competition, for any reason, is risking immediate disqualification.ออกมาจากเวที ระหว่างการแข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม มันเสี่ยงมากที่จะโดนตัดสิทธิ์โดยทันที อะไรนะ! Swan Song (2012)
Following an inquiry into the disqualification of driver James Hunt from the Spanish Grand Prix, it has been decided to overturn this disqualification and to restore his victory and reinstate his points.ต่อไปสอบสวนที่ถูกตัดสิทธิ ของคนขับรถเจมส์ล่าจากสเปนแกรนด์กรังปรีซ์ มันได้รับการตัดสินใจที่จะคว่ำที่ถูกตัดสิทธินี้ Rush (2013)
But justice being done re the disqualification in Spain helps and having my car back at its best again.แต่ความยุติธรรมถูกทำใหม่ที่ถูกตัดสิทธิในประเทศสเปน จะช่วยให้และมีรถของฉันกลับมาที่ดีที่สุดอีกครั้ง Rush (2013)
But with the cut over his eye, and three fights left, he'll have to proceed with caution or risk medical disqualification.แต่เพราะมีแผลแตกที่คิ้ว แล้วยังเหลืออีกสามนัด เขาจะต้องชกอย่างระมัดระวัง ไม่งั้นจะเสี่ยงบาดเจ็บจนโดนคัดออก CounterPunch (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISQUALIFICATION    D IH2 S K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disqualification    (n) dˈɪskwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃən (d i1 s k w o2 l i f i k ei1 sh @ n)
disqualification    (n) dˈɪskwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃənz (d i1 s k w o2 l i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification [Add to Longdo]
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive [Add to Longdo]
失格[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P) [Add to Longdo]
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P) [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disqualification \Dis*qual`i*fi*ca"tion\, n.
   1. The act of disqualifying, or state of being disqualified;
    want of qualification; incompetency; disability; as, the
    disqualification of men for holding certain offices.
    [1913 Webster]
 
   2. That which disqualifies; that which incapacitates or makes
    unfit; as, conviction of crime is a disqualification of a
    person for office; sickness is a disqualification for
    labor.
    [1913 Webster]
 
       I must still retain the consciousness of those
       disqualifications which you have been pleased to
       overlook.               --Sir J.
                          Shore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disqualification
   n 1: unfitness that bars you from participation
   2: the act of preventing someone from participating by finding
     them unqualified

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top