ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

difficulties

D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficulties-, *difficulties*, difficultie , difficulty
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]
Difficulties, Word Findingความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're having moderate-to-heavy financial difficulties here.เรากำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ Field of Dreams (1989)
All right, Derice. Let me lay out some difficulties for you.เอาล่ะดีรีซ ให้ฉันอธิบาย ความโหดให้กับนายฟังนะ Cool Runnings (1993)
Any difficulties faced by the rurnees in our district will be handled by this office.เรื่องยุ่งยากที่ผู้กลับมาได้รับ ในท้องถิ่น จะอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการ Pilot (2004)
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ Episode #1.43 (2006)
There won't be any difficulties for us, right?มันคงไม่มีปัญหาสำหรับเราใช่ไหม Death Note: The Last Name (2006)
You have difficulties even with eating. When did you manage to train that body?คุณลำบากแม้แต่จะกิน แล้วคุณ ฝึกร่ายกายให้ได้แบบนี้, ตอนไหนล่ะ? Episode #1.8 (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
I am a proud woman and difficulties have now.ฉันเป็นคนมีศักดิ์ศรี แต่เรื่องปัญหานี้ Drag Me to Hell (2009)
We just ran into a few technical difficulties so...ใช่, ใช่ เราเจอกับปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อย ... Rates of Exchange (2009)
Maybe before all this, we would have had difficulties with you marrying our son, but what I saw that day, that moment,บางที ก่อนหน้านี้ เรารู้สึกยุ่งยากใจที่เธอ จะแต่งกับลูกชายของเรา แต่สิ่งที่ฉันเห็น ในวันนั้น ในขณะนั้น A561984 (2009)
I've been having some difficulties in my marriage,ฉันมีปัญหาบางอย่างกับการแต่งงานของฉัน The Debarted (2009)
As far as I see it, my husband has mechanical difficulties with his speech."เช้าฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟักผัด" The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultiesAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
difficultiesAt present we have various difficulties to cope with.
difficultiesAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
difficultiesCall on us in case of any difficulties.
difficultiesCome to me if you are in difficulties.
difficultiesDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
difficultiesEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
difficultiesEverybody in this world has to cope with a lot of difficulties.
difficultiesFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
difficultiesGreat difficulties stand in the way of its achievement.
difficultiesHe breasted it out against difficulties.
difficultiesHe got over his difficulties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULTIES D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z
DIFFICULTIES D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficulties (n) dˈɪfɪkəltɪz (d i1 f i k @ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply [Add to Longdo]
Atembeschwerden {pl} [med.]difficulties of breathing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
経営難[けいえいなん, keieinan] (n) financial difficulties [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
好事多魔[こうじたま, koujitama] (exp) Happy events are often accompanied by difficulties; Unsullied joy is rare [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
財政難[ざいせいなん, zaiseinan] (n) (See 財政困難・ざいせいこんなん) economic difficulties; financial difficulties; fiscal difficulties; (P) [Add to Longdo]
手間取る;手間どる[てまどる, temadoru] (v5r,vi) to meet unexpected difficulties; to take time; to be delayed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficulty \Dif"fi*cul*ty\, n.; pl. {Difficulties}. [L.
   difficultas, fr. difficilis difficult; dif- = dis- + facilis
   easy: cf. F. difficult['e]. See {Facile}.]
   1. The state of being difficult, or hard to do; hardness;
    arduousness; -- opposed to {easiness} or {facility}; as,
    the difficulty of a task or enterprise; a work of
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Not being able to promote them [the interests of
       life] on account of the difficulty of the region.
                          --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Something difficult; a thing hard to do or to understand;
    that which occasions labor or perplexity, and requires
    skill and perseverance to overcome, solve, or achieve; a
    hard enterprise; an obstacle; an impediment; as, the
    difficulties of a science; difficulties in theology.
    [1913 Webster]
 
       They lie under some difficulties by reason of the
       emperor's displeasure.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A controversy; a falling out; a disagreement; an
    objection; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Measures for terminating all local difficulties.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. Embarrassment of affairs, especially financial affairs; --
    usually in the plural; as, to be in difficulties.
    [1913 Webster]
 
       In days of difficulty and pressure.  --Tennyson.
 
   Syn: Impediment; obstacle; obstruction; embarrassment;
     perplexity; exigency; distress; trouble; trial;
     objection; cavil. See {Impediment}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top