Search result for

diam

(129 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diam-, *diam*
Possible hiragana form: ぢあん
English-Thai: Longdo Dictionary
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diamond[N] เพชร, Syn. brilliant, solitaire
diamond[N] ไพ่รูปข้าวหลามตัด
diamond[N] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
diamond[N] สนามเบสบอล, Syn. lot, ballpark, orchard
diameter[N] เส้นผ่าศูนย์กลาง, See also: เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม, Syn. equator, diameter
diametrical[ADJ] เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง, See also: เกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
diamond geezer[SL] คนที่เชื่อใจได้
diamond jubilee[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary
diamond wedding[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diameter(ไดแอม'มิเทอะ) n. เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametricaladj. เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,โดยตรง,สมบูรณ์,แน่นอน,เด็ดขาด.
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
myocardiamเป็นชั้นกลางของของผนังหัวใจเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diameter๑. เส้นผ่านศูนย์กลาง๒. เส้นผ่านกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diameter of a circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diameter of a graphเส้นผ่านกลางกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diameter, anteroposteriorช่วงด้านหน้าด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diameter, biparietalช่วงพาไรเอทัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diameter, bitemporalช่วงขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diamondเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diamond postureขัดสมาธิเพชร, วัชราสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diamond throneวัชรอาสน์, โพธิบัลลังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diameter, Antero-Posteriorเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า-หลัง,เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าหลัง,วัดความกว้างจากหน้าไปหลัง [การแพทย์]
Diameter, Externalขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก [การแพทย์]
Diameter, Fetal Abdominal A-Pเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าหลังของท้องเด็ก [การแพทย์]
Diameter, Lateralเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง [การแพทย์]
Diameter, Maximum Transverseอัตราส่วนของความกว้างที่สุด [การแพทย์]
Diameter, Mentooccipitalเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่จะผ่านช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Diameter, Norminalขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง [การแพทย์]
Diameter, Obliqueเส้นผ่าศูนย์กลางเฉียง [การแพทย์]
Diameter, Serodynamicเส้นผ่าศูนย์กลางของอากาศเชิงอากาศพลศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig uр diamonds by the sсoreเราขุดเพชรโดยคะแนน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- A watch of gold with a diamond chain - There he goes. - Oh, what'll I do?ที่นั่นเขาได้ไป โอ้สิ่งที่ฉันจะทำ อย่างไร Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diamA burglar made away with my wife's diamond ring.
diamA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
diamCoal is chemically allied to diamonds.
diamDiamond cuts diamond.
diamDiamond is essentially hard.
diamDiamonds are a girl's best friends.
diamHe ran away with the diamond.
diamI'm not wearing a diamond ring, but I'm happy.
diamIs this diamond real?
diamIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
diamIt seems that the diamond is real.
diamIt took me about two hours and a half to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชร[N] diamond, Syn. เพชรพลอย, Example: ฉันชอบเพชรรูปหยดน้ำ มันดูมีเสน่ห์ดี, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ หรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ข้าวหลามตัด[N] diamond-shape quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: ว่าวอีลุ้มเป็นรูปข้าวหลามตัดกำลังลอยลมอยู่ต่ำๆ, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ปักเป้า[N] diamond-shaped kite, See also: female kite, Syn. อีเป้า, Example: ทางสมาคมว่าวไทยจะจัดให้มีการแข่งขันการเล่นว่าว โดยมีการเล่นปักเป้ารวมอยู่ในนั้นด้วย, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว คู่กับว่าวจุฬา
พัชร[N] diamond, Syn. เพชร, Example: นางมีค่ากับข้ายิ่งกว่าพัชรใดๆ ในโลกเสียอีก, Thai definition: เพชร
พิเชียร[N] diamond, Syn. เพชร, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ
เพชรน้ำหนึ่ง[N] diamond of the first water, Example: นโยบายของเราจะคัดเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งมาใช้ในงานนี้เท่านั้น, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่มีน้ำแวววาวดีเยี่ยม
วิเชียร[N] diamond, Syn. เพชร, Count unit: เม็ด, กะรัต
อีเป้า[N] diamond-shaped kite, Syn. ปักเป้า, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว
เส้นผ่านศูนย์กลาง[N] diameter, Syn. เส้นผ่าศูนย์กลาง, Example: แก้วหูมีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-9 มิลลิเมตร, Count unit: เส้น, Thai definition: คอร์ดของวงกลมหรือของวงรี ซึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลาง, Notes: (คณิตศาสตร์)
รัตนากร[N] gems, See also: diamonds, jewels, crystals, Syn. เพชรพลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝังเพชร [v. exp.] (fang phet) FR: sertir un diamant
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
กากเพชร [n. exp.] (kāk phet) EN: diamond dust   
คนเจียระไนเพชรพลอย[n. exp.] (khon jīaranai phetphløi) EN: gemcutter ; lapidary   FR: tailleur de pierres [m] ; diamantaire [m]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power   
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīen māt) EN: Siamese cat ; Moon Diamond   FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
นกกระติ๊ดเขียว[n. exp.] (nok kratit khīo) EN: Pin-tailed Parrotfinch   FR: Diamant quadricolore [m] ; Pape des prairies [m] ; Quadricolore [m] ; Pape quadricolore [m] ; Pape à queue effilée [m]
นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp thāithøi dam) EN: Black-naped Tern   FR: Sterne diamant [f] ; Sterne de Sumatra [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAMOND    D AY1 M AH0 N D
DIAMANT    D AY1 AH0 M AH0 N T
DIAMONDS    D AY1 M AH0 N D Z
DIAMETER    D AY0 AE1 M AH0 T ER0
DIAMANTE    D AY2 AH0 M AA1 N T IY0
DIAMANTA    D AY2 AH0 M AE1 N T AH0
DIAMANDIS    D IY2 AH0 M AE1 N D IH2 S
DIAMANDIS    D AY2 AH0 M AE1 N D IH2 S
DIAMOND'S    D AY1 M AH0 N D Z
DIAMAGNETIC    D AY2 AH0 M AE0 G N EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diamond    (n) (d ai1 @ m @ n d)
diameter    (n) (d ai1 a1 m i t @ r)
diamonds    (n) (d ai1 @ m @ n d z)
diameters    (n) (d ai1 a1 m i t @ z)
diametrically    (a) (d ai2 @ m e1 t r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直径[zhí jìng, ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] diameter, #5,897 [Add to Longdo]
钻石[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diamond, #7,162 [Add to Longdo]
中径[zhōng jìng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, / ] diameter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diamant {m} | Diamanten {pl}diamond | diamonds [Add to Longdo]
Diamant {m} | Diamanten {pl}sparkler | sparklers [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Diamantenscheibe {f}diamond wheel [Add to Longdo]
Diamantrahmen {m}diamond frame [Add to Longdo]
Diamantsäge {f} (zum Zerteilen von Halbleiter-Wafer in Chips)die saw [Add to Longdo]
Diamantschleifen {n}diamond cutting [Add to Longdo]
Diamantstaub {m}bort [Add to Longdo]
diamanthart; steinhart {adj}adamantine [Add to Longdo]
diametrischdiametric [Add to Longdo]
diametrischdiametrical [Add to Longdo]
diametrisch {adv}diametrically [Add to Longdo]
Diamantfasan {m} [ornith.]Lady Amherst's Pheasant [Add to Longdo]
Diamanttäubchen {n} [ornith.]Diamond Dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
エチレンジアミン[, echirenjiamin] (n) ethylenediamine [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
ギヤマン[, giyaman] (n) diamant (dut [Add to Longdo]
ギヤマン石[ギヤマンせき, giyaman seki] (n) (arch) diamond [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] (n) {comp} clad(ding) diameter [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
ジアミン[, jiamin] (n) diamine [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) [Add to Longdo]
ダイヤの指輪[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
金剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diam
   n 1: the length of a straight line passing through the center of
      a circle and connecting two points on the circumference
      [syn: {diameter}, {diam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top