ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewy

D UW1 IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewy-, *dewy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dewy[ADJ] ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง, See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง, Syn. bedewed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have relations on a dewy meadow of lilac with Taylor Lautner before he gets fat.มีปฏิสัมพันธ์สุดซาบซ่าน กับ เทเลอร์ ลอทเนอร์ ก่อนเขาจะอ้วน The First Time (2011)
'Cause I'm dewy and filled with life! Whoo!ก็เพราะฉันนะสดชื่นและเต็มที่กับชีวิตไงละ วู้วว ! Fright Night (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEWY D UW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dewy (j) djˈuːiː (d y uu1 ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ráng, ㄖㄤˊ, ] dewy, #289,369 [Add to Longdo]
带露[dài lù, ㄉㄞˋ ㄌㄨˋ, / ] dewy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frisch {adj} | frischer | am frischestendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]
taufeucht; tauig {adj} | tauiger | am tauigstendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
露に濡れた[つゆにぬれた, tsuyuninureta] (adj-f) wet with dew; dewy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dewy \Dew"y\, a.
   1. Pertaining to dew; resembling, consisting of, or moist
    with, dew.
    [1913 Webster]
 
       A dewy mist
       Went and watered all the ground.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When dewy eve her curtain draws.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Falling gently and beneficently, like the dew.
    [1913 Webster]
 
       Dewy sleep ambrosial.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Resembling a dew-covered surface; appearing as if
    covered with dew.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dewy
   adj 1: wet with dew [syn: {bedewed}, {dewy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top