ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedewed

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedewed-, *bedewed*, bedew, bedewe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bedewed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bedewed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedew with[PHRV] ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า), See also: ทำให้เปียก

English-Thai: Nontri Dictionary
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
V. PRIVALTSEV, A. NAZAROV A. LEBEDEV, V. KOLOKOLTSEVW. PRIWALTSEW, A. NASAROW, A. LEBEDEW, W. KOLOKOLTSEW Father of a Soldier (1965)
- M. DUDAYEV, Lebedev - N. BADYEV, Semyon- M. DUDAJEW, Lebedew - N. BADJEW, Semjon White Sun of the Desert (1970)
- Lebedev, do you use lipstick? - Sure I do.- Lebedew, schminken Sie sich? At Home Among Strangers, a Stranger Among His Own (1974)
Editing Ivan LebedevSchnitt Iwan Lebedew How I Ended This Summer (2010)
- Lebedeva?- Lebedewa... The Cranes Are Flying (1957)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedewed (j) bˈɪdjˈuːd (b i1 d y uu1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedew \Be*dew"\, v. t. [imp. & p. p. {Bedewed} (?); p. pr. & vb.
   n. {Bedewing}.]
   To moisten with dew, or as with dew. "Falling tears his face
   bedew." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedewed
   adj 1: wet with dew [syn: {bedewed}, {dewy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top