ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detaching

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detaching-, *detaching*, detach
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't you tell me the only way to truly offer enlightenment is by detaching emotionally?คุณจะไม่บอกผมเหรอว่าทางไหน ที่จะทำให้พบทางออกที่แท้จริง ที่จะกำจัดความรู้สึกได้? Saw V (2008)
Detaching SHARCs 1-3...กำลังปล่อย ชาร์ค.. หนึ่งถึงสาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Detaching SHARCs Alpha, Bravo, Charlie, Delta.กำลังปล่อย ชาร์ค อัลฟ่า, บราโว้, ชาร์ลลี, เดลต้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Full speed ahead. - Detaching SHARCs.เดินความเร็วเต็มกำลัง กำลังปล่อย ชาร์ค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detaching    (v) dˈɪtˈætʃɪŋ (d i1 t a1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching [Add to Longdo]
着脱[ちゃくだつ, chakudatsu] (n,vs) attaching and detaching; putting on and removing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Detached}; p. pr. & vb.
   n. {Detaching}.] [F. d['e]tacher (cf. It. distaccare,
   staccare); pref. d['e] (L. dis) + the root found also in E.
   attach. See {Attach}, and cf. {Staccato}.]
   1. To part; to separate or disunite; to disengage; -- the
    opposite of attach; as, to detach the coats of a bulbous
    root from each other; to detach a man from a leader or
    from a party.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate for a special object or use; -- used
    especially in military language; as, to detach a ship from
    a fleet, or a company from a regiment.
 
   Syn: To separate; disunite; disengage; sever; disjoin;
     withdraw; draw off. See {Detail}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top