ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denature

D IH0 N EY1 CH ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denature-, *denature*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denature[VT] ทำให้ผิดธรรมชาติ, See also: เปลี่ยนธรรมชาติ, Syn. adulterate
denature[VT] ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุล (ทางชีวเคมี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป,ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dave will bow to Kim then shake his hand, immediately disposing of the strip in his jacket pocket, which will be lined with an absorbing agent that denatures the poison.เดฟจะก้มหัวให้คิม แล้วจับมือกับเขา แล้วถ่ายโอนแถบพิษในทันที The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate   FR: se dénaturer ; s'altérer

CMU English Pronouncing Dictionary
DENATURE D IH0 N EY1 CH ER0
DENATURED D IH0 N EY1 CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denatured (j) dˌiːnˈɛɪtʃəd (d ii2 n ei1 ch @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate [Add to Longdo]
変性アルコール[へんせいアルコール, hensei aruko-ru] (n) denatured alcohol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denature \De*na"ture\, v. i.
   To become denatured.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denature \De*na"ture\, v. t. [De- + nature.]
   To deprive of its natural qualities; change the nature of.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. to render (ethyl alcohol) unfit to drink by adding in
    toxic or unpalatable substances (such as benzene or
    pyridine) which nevertherless permit alcohol to be used as
    a solvent.
    [PJC]
 
   3. modify the tertiary structure of (a protein or nucleic
    acid) so as to reduce or destroy its characteristic
    biological activity.
 
   Note: Bioactive macromolecules such as enzymes or DNA may be
      denatured by heat, acid, alkali, or solvent treatment;
      the extent of such treatment required to denature a
      molecule varies with the specific compound. In some
      cases the denatured molecules may regain their original
      properties (renature) by other treatments. Denaturation
      may also cause a change in the physical properties of
      such molecules, e.g. proteins may become insoluble in
      water.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denature
   v 1: add nonfissionable material to (fissionable material) so as
      to make unsuitable for use in an atomic bomb
   2: modify (as a native protein) especially by heat, acid,
     alkali, or ultraviolet radiation so that all of the original
     properties are removed or diminished
   3: make (alcohol) unfit for drinking without impairing
     usefulness for other purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top