ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deify

D IY1 AH0 F AY2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deify-, *deify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deify[VT] ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา, See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า, Syn. apotheosize, exalt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify

English-Thai: Nontri Dictionary
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm against the men who deify it at the expense of human truth.คนที่ยกขึ้นเป็นพระเจ้ามันที่ค่า ใช้จ่ายของความเป็นจริงของมนุษย์ Contact (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIFY D IY1 AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deify (v) dˈiːɪfaɪ (d ii1 i f ai)
deifying (v) dˈiːɪfaɪɪŋ (d ii1 i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
祭る(P);祀る[まつる, matsuru] (v5r,vt) (1) to deify; to enshrine; (2) to pray; to worship; (P) [Add to Longdo]
神と崇める[かみとあがめる, kamitoagameru] (exp,v1) to deify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deify \De"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Deified}; p. pr. & vb. n.
   {Deifying}.] [F. d['e]ifier, LL. deificare, fr. L. deificus.
   See {Deific}, {Deity}, {-fy}.]
   1. To make a god of; to exalt to the rank of a deity; to
    enroll among the deities; to apotheosize; as, Julius
    C[ae]sar was deified.
    [1913 Webster]
 
   2. To praise or revere as a deity; to treat as an object of
    supreme regard; as, to deify money.
    [1913 Webster]
 
       He did again so extol and deify the pope. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To render godlike.
    [1913 Webster]
 
       By our own spirits are we deified.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deify
   v 1: consider as a god or godlike; "These young men deify
      financial success"
   2: exalt to the position of a God; "the people deified their
     King"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top