ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deerstalker

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deerstalker-, *deerstalker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deerstalker[N] หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง, See also: หมวกนักล่าสัตว์, Syn. glengarry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deerstalker (n) dˈɪəʳstɔːkər (d i@1 s t oo k @ r)
deerstalkers (n) dˈɪəʳstɔːkəz (d i@1 s t oo k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deerstalker \Deer"stalk`er\, n.
   1. One who practices deerstalking.
    [1913 Webster]
 
   2. A close-fitting cap, usually woolen, such as is worn in
    deerstalking, having a low crown and visors both in front
    and back, and having earflaps which are usually worn tied
    together over the top; also called {fore-and-after},
    {deerstalker hat} and {deerstalker cap}; a hunter's cap;
    formerly also used for any stiff, round hat. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deerstalker
   n 1: a tight-fitting hat with visors front and back; formerly
      worn by hunters

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top