ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glengarry

G L EH2 N G EH1 R IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glengarry-, *glengarry*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't exactly been giving them the Glengarry leads.ฉันก็ยังไม่ได้ให้เบาะเเสที่ตรงนักกับพวกมันหรอก Goodbye Stranger (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GLENGARRY G L EH2 N G EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Glengarry (n) glˌɛngˈæriː (g l e2 n g a1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glengarry \Glen*gar"ry\, n., or Glengarry bonnet \Glen*gar"ry
 bon"net\ [Name of a valley in Scotland.]
   A kind of Highland Scotch cap for men, with straight sides
   and a hollow top sloping to the back, where it is parted and
   held together by ribbons or strings.
 
      The long silk streamers of his Glengarry bonnet. --L.
                          Hutton.
   [Webster 1913 Suppl.] Glenlivat

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Glengarry
   n 1: a Scottish cap with straight sides and a crease along the
      top from front to back; worn by Highlanders as part of
      military dress

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top