ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debonair

D EH2 B AH0 N EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debonair-, *debonair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debonair(adj) มีเสน่ห์ (มักใช้กับผู้ชาย), See also: มีมารยาท, สง่า, Syn. elegant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท, น่ารัก, มีเล่ห์, ร่าเริง, สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire, debonnaire

English-Thai: Nontri Dictionary
debonair(adj) สุภาพ, มีมารยาท, อ่อนโยน, สนุกสนาน, ร่าเริง, มีเสน่ห์, น่ารัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A charming debonair figure from her past.ชายหนุ่มที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล จากอดีตของเธอ Sadie Hawkins (2013)
And when she opens the door, give her a dashing, debonair smile.แล้วพอเปิดประตูเข้ามา พระองค์ยิ้มให้เธอเป็นประกายอบอุ่น Beauty and the Beast (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEBONAIR D EH2 B AH0 N EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debonair (j) dˌɛbənˈɛəʳr (d e2 b @ n e@1 r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debonair \Deb`o*nair"\, a. [OE. debonere, OF. de bon aire,
   debonaire, of good descent or lineage, excellent, debonair,
   F. d['e]bonnaire debonair; de of (L. de) + bon good (L.
   bonus) + aire. See {Air}, and {Bounty}, and cf. {Bonair}.]
   Characterized by courteousness, affability, or gentleness; of
   good appearance and manners; graceful; complaisant.
   [1913 Webster]
 
      Was never prince so meek and debonair.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debonair
   adj 1: having a sophisticated charm; "a debonair gentleman"
       [syn: {debonair}, {debonaire}, {debonnaire}, {suave}]
   2: having a cheerful, lively, and self-confident air; "looking
     chipper, like a man...diverted by his own wit"- Frances G.
     Patton; "life that is gay, brisk, and debonair"-
     H.M.Reynolds; "walked with a jaunty step"; "a jaunty
     optimist" [syn: {chipper}, {debonair}, {debonaire}, {jaunty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top