Search result for

dallies

(101 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dallies-, *dallies*, dallie , dally
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dallies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dallies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medallic[ADJ] ซึ่งประดับเหรียญให้, See also: เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
medallion[N] การประดับเหรียญให้
medallist[N] ผู้ชนะเลิศ, See also: ผู้ชนะ, แชมเปี้ยน, คนชนะเลิศ, Syn. winner, champion, Ant. loser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
medallist(เมด'เดิลลิสทฺ) n. ผู้ออกแบบ แกะสลักหรือทำเหรียญ,ผู้ได้รับเหรียญ

English-Thai: Nontri Dictionary
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I got a storage unit Full of trophies and medallions.รู้มั้ย ฉันมีตู้โชว์เต็มไปด้วย ถ้วยและเหรียญรางวัล Mattress (2009)
Grams said she was a powerful witch back in the civil war days and that this medallion was hers, a witch's talisman.ยายบอกว่าเธอมีพลังแม่มด ย้อนกลับไปในช่วงสงครามกลางเมือง และการประดับเหรียญ ให้นี่ก็คือเธอ เครื่องรางของแม่มด History Repeating (2009)
Behind the medallion, there!ข้างหลังรูปสลักเหรียญนั่น! The Tourist (2010)
- Well, perfect for a dalliance.- อืม น่าลองจีบจริงๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
They dallied at department stores and stayed a while at Tally Weijl.พวกเธอหยอกล้อกันให้ห้างสุดหรู และพักอีกเล็กน้อยที่ tally weijl Belles de Jour (2010)
And I'm honored to present this medallion to a man...ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมอบเหรียญ ให้ผู้ชายคนนี้ Down the Block There's a Riot (2010)
I should let you know that she asked for details about our dalliance.ฉันควรจะบอกนาย ว่าเธอถามรายละเอียดเรื่องการเล้าโลม The Herb Garden Germination (2011)
There are certain dalliances that they would rather not have exposed.มีความล่าช้าบางอย่าง ที่ไม่ควรได้รับการเปิดเผย Shattered Bass (2011)
Finch, run a check on cab medallion number 5-Victor-80.ฟินช์ ตรวจดูให้หน่อย แท็กซี่ป้ายเหลือง หมายเลข 5V80 Mission Creep (2011)
♪ The Secret Circle 01x13 ♪ Medallion Original Air Date on February 2, 2012ขอให้ผลบุญครั้งนี้ส่งแด่ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด Medallion (2012)
Look, I was just trying to figure out the medallion.ดูสิ , ฉันพยายามที่จะ รูปที่ออกเหรียญ Medallion (2012)
This medallion is the best way I know how to protect us.เหรียญนี้เป็นทางที่ดีที่สุ \ ฉันรู้ว่ามันจะปกป้องพวกเรา Medallion (2012)
What if the medallion makes things worse?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหรียญ\ ทำในสิ่งที่ผิด Medallion (2012)
About my father's medallion.เกี่ยวกับพ่อของเธอ \ เหรียญกระษาปณ์ Medallion (2012)
The Balcoin medallion?เหรียญกระษาปณ์ ? Medallion (2012)
But unfortunately, the medallion was lost to us.แต่่น่าเสียดาย , เหรียญได้หายไปจากพวกเราแล้ว Medallion (2012)
If you are a bound circle, you can do a ritual to activate the medallion.หากเธอเป็นวงเวทย์ที่ผูกกันไว้แล้ว เธอสามารถทำพิธีกรรมเพื่อใช้เหรียญได้ Medallion (2012)
The medallion is gone.เหรียญหายไปแล้ว Medallion (2012)
So someone was just after the medallion.ดังนั้นต้องมีใครบางคน \ หลังจากใช้เหรีญเสร็จ Medallion (2012)
You took my father's medallion.คุณเอาเหรียญของพ่่อฉัน Medallion (2012)
Lucy knows the ritual to activate the medallion, and until we do it, we're all sitting ducks.เพือใช้งาน เหรียญ และจนกว่าพวกเราจะทำให้สำเร็จ \ พวกเราก้จะยังอยู่ Medallion (2012)
If we don't activate the medallion, then we're vulnerable to witch hunters.ถ้าพวกเราไม่เปิดใช้เหรียญ พวกเราจะเสี่ยงต่อ พวกล่าแม่มด Medallion (2012)
Maybe we can use our full power to stop them without the medallion.พลังอำนาจที่จะหยุดพวกมันได้ นอกจากว่า \ เหรียญ Medallion (2012)
The medallion's getting warm.เหรียญมันร้อนขึ้น Medallion (2012)
What you're feeling is your magic activating the medallion.อะไรที่เธอรุ้สึกถึงวงเวทย์ของเธอจากเหรียญกันละ Medallion (2012)
The medallion, it's taking our magic.เหรียญ นำวงเวทย์ไป Medallion (2012)
The medallion channels power in or out.เป็นพลังช่องทางของเหรียญเข้าหรือออก Medallion (2012)
This is my father's medallion.นี่คือเหรียญของพ่อฉัน Medallion (2012)
And you can tell the witch hunters that I have the medallion, and I know how to use it.และเธอบอกพวกล่าแม่มดด้วยว่า ฉันมีเหรียญ และฉันรู้วิธีการใช้มัน Medallion (2012)
Cassie Blake saw the medallion.แคสซี่ เบลคเห็น \ เหรียญ Medallion (2012)
I found this, my father's medallion.ฉันเจอสร้อยของพ่อ Valentine (2012)
This medallion is the best way I know how to protect us.สร้อยนี่ เป็นทางเดียวที่ฉันรู้ว่าสามารถปกป้องพวกเราได้ Valentine (2012)
I was holding the medallion, standing under the symbol in the basement, and I felt this crazy rush of power.ตอนที่ฉันถือสร้อย ยืนอยู่ใต้สัญลักษณ์ บนห้องใต้ดิน และฉันรู้สึก ถึงพลังที่รุนแรง Valentine (2012)
It was like his energy was reaching out to me through the medallion.มันเป็นพลังของเขาที่ส่งต่อถึงฉัน ผ่านทางสร้อย Valentine (2012)
The medallion Cassie Blake found, if I bring it back to the council, they will not attack.เหรียญที่แคซซี่ เบลคเจอ ถ้าฉันนำมันกลับไปที่สภาพวกเขาจะไม่โจมตี Valentine (2012)
That medallion saved Cassie's father.เหรียญนั่น ช่วยชีวิตพ่อเธอไว้ Valentine (2012)
The medallion isn't what you think it is.เหรียญนั่น ไม่เหมือนที่พวกนายคิดเอาไว้นะ Valentine (2012)
But you'll find out for yourself soon enough what the medallion brings.แต่นายต้องหาทางคิดเองว่า เหรียญนั่น จะนำไปสู่อะไร Valentine (2012)
I was gonna use the medallion to try and contact my father.ฉันกำลังใช้เหรียญ เพื่อพยายามติดต่อกับพ่อของฉัน Valentine (2012)
Does that have anything to do with the medallion?ควรจะทำยังไงกับเหรียญนั่น Valentine (2012)
He used see medallion to steal their powers.เขาใช้เหรียญนั่นเพื่อชิงพลังจากพวกนั่นไป Valentine (2012)
The minute Cassie activated the medallion, she alerted every dead witch whose power it's taken.นาทีที่แคสซี่ ทำให้เหรียญใช้ได้ เธอไปเตือนให้พวกแม่มดที่โดนขโมยพลังกลับมา Valentine (2012)
As long as Cassie holds the medallion, they'll come for it.ตราบเท่าที่แคสซี่ถือเหรียญอยู่ พวกมันมาแน่ Valentine (2012)
But if you give me the medallion,แต่ถ้านายเอาเหรียญนั่นมาให้ฉัน Valentine (2012)
That medallion holds the power of a thousand cursed souls.เหรียญนั่น มีพลังวิญญาณแม่มดนับพันที่โดนขโมย Valentine (2012)
The medallion will kill her.เหรียญนั่นจะฆ่าหล่อน Valentine (2012)
And then the medallion moved on its own.และเหรียญนั่น ขยับตามพวกนั้น Valentine (2012)
Since the medallion doesn't want to talk anymore, why don't we just keep partying?ถ้าเหรียญนั่น ไม่อยากพูดอะไร ทำไม เราไม่มาปาร์ตี้กันละ Valentine (2012)
Blackwell used his medallion to steal their power.แบล็ควอล ใช้เหรียญของเขาขโมยอำนาจของพวกเขา Valentine (2012)
And now Cassie has the medallion.และตอนนี้แคซซี่ก็มีเหรียญนั้น Valentine (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กามกรีฑา[N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
จับปิ้ง[N] fig-leaf worn by little girl, See also: golden or silver medallion, Syn. กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง, , Example: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
เหรียญกระษาปณ์[N] coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรียญ[n.] (rīen) EN: coin ; medal ; medallion   FR: pièce (de monnaie) [f] ; médaille [f] ; piastre [f]
เหรียญกระษาปณ์[n.] (rīenkrasāp) EN: coin ; medal ; medallion   FR: médaille [f] ; médaillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DALLIED    D AE1 L IY0 D
DALLIANCE    D AE1 L IY0 AH0 N S
MEDALLION    M AH0 D AE1 L Y AH0 N
MEDALLIONS    M AH0 D AE1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dallied    (v) (d a1 l i d)
dallies    (v) (d a1 l i z)
dalliance    (n) (d a1 l i@ n s)
medallion    (n) (m i1 d a1 l i@ n)
medallist    (n) (m e1 d @ l i s t)
pedalling    (v) (p e1 d @ l i ng)
medallions    (n) (m i1 d a1 l i@ n z)
medallists    (n) (m e1 d @ l i s t s)
backpedalling    (v) (b a1 k p e1 d @ l i ng)
dilly-dallied    (v) - (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies    (v) - (d i1 l i - d a l i z)
soft-pedalling    (v) - (s o1 f t - p e1 d @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Müßiggänger {m} | Müßiggänger {pl}dallier | dalliers [Add to Longdo]
Schaumünze {f}medallion [Add to Longdo]
Trödelei {f}; Tändelei {f}; Verzögerung {f}dalliance [Add to Longdo]
trödeln; vertändeln | trödelnd; vertändelnd | getrödelt; vertändelt | trödelt | trödelteto dally | dallying | dallied | dallies | dallied [Add to Longdo]
Jetzt aber dalli!Sharp's the word! [Add to Longdo]
Mach fix!; Ein bisschen dalli!Make it snappy! [Add to Longdo]
Barbier-Falterfisch {m}; Schwarznasen-Falterfisch {m} (Johnrandallia nigrirostris) [zool.]barberfish [Add to Longdo]
Blaustreifengrundel {f} (Lythrypnus dalli) [zool.]catalina goby [Add to Longdo]
Randalls Partnergrundel {f} (Amblyeleotris randalli) [zool.]orange stripe watchman goby [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[, ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
メダリオン[, medarion] (n) medallion [Add to Longdo]
ランドールズ・ピグミー・ゴビー;ランドールズピグミーゴビー[, rando-ruzu . pigumi-. gobi-; rando-ruzupigumi-gobi-] (n) Randall's pygmy goby (Trimma randalli, species in Palau and the Philippines) [Add to Longdo]
ランドールズクロミス[, rando-ruzukuromisu] (n) Randall's chromis (Chromis randalli) [Add to Longdo]
銅メダリスト[どうメダリスト, dou medarisuto] (n) bronze medallist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季军[jì jūn, ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] third in a race; bronze medallist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top