หรือคุณหมายถึง dagü?
Search result for

dague

(9 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dague-, *dague*
Possible hiragana form: だぐえ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe find some daguerreotypes, some forgotten Vivian Maier photographs.บางทีเราอาจเจอพวกสแตมป์เก่าๆ ของที่ถูกลืมของวิเวียน เมเออร์ รูปภาพ Identity Crisis (2012)
Just racy daguerreotypes.แค่เป็นการถ่ายรูป Faes Wide Shut (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบี่เล็ก[n. exp.] (krabī lek) FR: dague [f] ; poignard [m]
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAGUE    D AA1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daguerreotype    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダゲレオタイプ[, dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
銀板写真[ぎんばんしゃしん, ginbanshashin] (n) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top