ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyclop

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyclop-, *cyclop*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyclopaedia(ไซคละฟี'เดีย) n. ดูencyclopedia,, See also: cyclopaedist,cyclopedist n.
cyclopaedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
cyclopedia(ไซคละฟี'เดีย) n. ดูencyclopedia,, See also: cyclopaedist,cyclopedist n.
cyclopedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cyclopaedia(n) สารานุกรม
cyclopedia(n) สารานุกรม
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
encyclopaedia(n) สารานุกรม
encyclopaedic(adj) เกี่ยวกับสารานุกรม
encyclopedia(n) สารานุกรม
encyclopedic(adj) เกี่ยวกับสารานุกรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclopediaวิทยานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cyclopentamine Hydrochlorideยาไซโคลเพนตามีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Cyclopentanesไซโคลเพนเทน [การแพทย์]
Cyclopentanolไซโคลเพนทานอล [การแพทย์]
Cyclopentanoneไซโคลเพนทาโนน [การแพทย์]
Cyclopenteneไชโคลเพนทีน [การแพทย์]
Cyclopenthiazide Tabletsไซโคลเพนไธอะไซด์ในยาเม็ด [การแพทย์]
Cyclophosphamideซัยโคลฟอสฟาไมด์ไซโคลฟอสฟาไมด์,ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ [การแพทย์]
Cyclopiazonic Acidกรดไซโคลไพอาโซนิก [การแพทย์]
Cyclopropanesไซโคลโพรเพนยาสลบพวกซัยโคลโปรเปน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's a Cyclops.เฮ้ มีไซคลอปส์ ไม่สามารถ Yellow Submarine (1968)
I peeked behind the cyclops' eye.ฉันแอบมองอยู่ข้างหลังด้วยดวงตาของหุ่นยนต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Hey, isn't that Cyclops?เฮ้! นั่นมัน CyclopDasepo Naughty Girls (2006)
Hey, Cyclops!เฮ้, Cyclops! Dasepo Naughty Girls (2006)
That's Cyclops' family for you.นั่นมันเป็นครอบครัวของCyclopsนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Someone share their textbook with Cyclops.ใครก็ได้แบ่งหนังสือให้ Cyclopsอ่านหน่อย Dasepo Naughty Girls (2006)
"His name is none other than Cyclops."เขาจะเป็นใครไม่ได้ นอกจากCyclopDasepo Naughty Girls (2006)
Cyclops?Cyclops? Dasepo Naughty Girls (2006)
Hey kid, Cyclops can't be on TV.เฮ้พวก Cyclops จะออก ทีวี ไม่ได้นะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Cyclops becomes rich off of selling dolls made after himself.*Cyclops ก็ร่ำรวย จากการขายตุ๊กตาที่เขาผลิตขึ้นเอง* Dasepo Naughty Girls (2006)
Start him on cyclophosamide.ให้ cyclophosamide กับเขา 97 Seconds (2007)
A swab from Kathy Meyers' eye has high doses of cyclopentolate.น่าแปลก เดี๋ยวๆๆ จำได้มั้ย Power Trip (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายหัก[n. exp.] (phīseūa pīk sai jut tā lāi hak) EN: Angled cyclops   
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายตรง[n. exp.] (phīseūa pīk sai jut tā lāi trong) EN: Eyed Cyclops   
พจนานุกรมเชิงสารานุกรม[n. exp.] (photjanānukrom choēng sārānukrom) EN: encyclopaedic dictionary = encyclopedic dictionary (Am.)   FR: dictionnaire encyclopédique [m]
สามล้อ[n.] (sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ;pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle   FR: cyclopousse = cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse = vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m]
สารานุกรม[n.] (sārānukrom) EN: encyclopedia = encyclopaedia   FR: encyclopédie [f]
สารานุกรมออนไลน์[n. exp.] (sārānukrom ǿnlai) FR: encyclopédie en ligne [f]
สารานุกรมพืช[n. exp.] (sārānukrom pheūt) FR: encyclopédie des plantes [f]
สารานุกรมสำหรับเยาวชน[n. exp.] (sārānukrom samrap yaowachon) FR: encyclopédie pour les jeunes [f]
สารานุกรมสัตว์[n. exp.] (sārānukrom sat) FR: encyclopédie animale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLOPS    S AY1 K L AO2 P S
CYCLOPEAN    S AY2 K L AH0 P IY1 AH0 N
CYCLOPS'S    S AY1 K L AO2 P S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cyclopean    (j) sˈaɪklˈoupɪəʴn (s ai1 k l ou1 p i@ n)
cyclopaedia    (n) sˌaɪkləpˈiːdɪəʴ (s ai2 k l @ p ii1 d i@)
cyclopaedias    (n) sˌaɪkləpˈiːdɪəʴz (s ai2 k l @ p ii1 d i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环戊烯[huán wù xī, ㄏㄨㄢˊ ˋ ㄒㄧ, / ] cyclopentene C5H8 (ring of five carbon atoms) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia) [Add to Longdo]
エンサイクロペディア[, ensaikuropedeia] (n) encyclopedia [Add to Longdo]
シクロプロパン[, shikuropuropan] (n) cyclopropane [Add to Longdo]
シクロホスファミド[, shikurohosufamido] (n) cyclophosphamide [Add to Longdo]
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P) [Add to Longdo]
剣微塵子[けんみじんこ;ケンミジンコ, kenmijinko ; kenmijinko] (n) (uk) cyclops (any minute crustacean of genus Cyclops) [Add to Longdo]
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P) [Add to Longdo]
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P) [Add to Longdo]
生き字引き;生き字引;生字引[いきじびき, ikijibiki] (n) walking dictionary or encyclopedia [Add to Longdo]
大鑑[たいかん, taikan] (n) encyclopedia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
百科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cyclop \Cy"clop\ (s?"kl?p), n.
     See Note under {Cyclops}, 1.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top