Search result for

cycling

(49 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cycling-, *cycling*, cycl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cycling(ไซ'คลิง) n. การขี่จักรยาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cyclingการทำงานเป็นรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycling-clutch systemระบบปรับอากาศใช้คลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cycling Controlledการกำหนดจังหวะการหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A cycling holiday.- ปั่นจักรยานเล่น The Reader (2008)
- Okay, so I started cycling through a bunch of surveillance cameras for the last five hours... because I was curious to see what they recorded.ดูกล้องวงจรปิดหลายตัว ในช่วง 5 ชั่วโมง... เพราะฉันอยากเห็น ว่าบันทึกอะไรไว้บ้าง No More Good Days (2009)
The grid is still cycling.ความสูงส่ง. Angels & Demons (2009)
Got a pulse-128. B.P.'s cycling. (meredith) I...- ชีพจร 128 ความดันเลือดยังวัดอยู่ Death and All His Friends (2010)
If all Destiny has to do is find the right match, why does it bother cycling in the first place?คือหาค่าที่ใกล้เคียงที่ถูกต้อง ทำไมเราไม่ใส่ค่านั้นลงไปตั้งแต่ตอนแรก? เพราะถ้าใช้ค่าเฉพาะ Gauntlet (2011)
I might as well ask you why you've started cycling to work?ฉันก็ควรจะถามนายเหมือนกันว่า ทำไมนายถึงเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานล่ะ? His Last Vow (2014)
Time you got out of the house, John. You've put on 7lbs since you married and the cycling isn't doing it.นายต้องออกจากบ้านมั่งนะจอห์น ตั้งแต่แต่งงานน้ำหนักนายขึ้นมา7ปอนด์ แล้วปั่นจักรยานก็ไม่ช่วยลดหรอก His Last Vow (2014)
Think of all the things you couldn't do. No more running, no more cycling. Hey, no more sex.ไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้เหมือนเดิม วิ่งไม่ได้ มีอะไรกันก็... Me Before You (2016)
I hate cycling and you know I do!-ฉันซัพพอร์ตนาย โอ้ยฉันไม่ชอบปั่นจักรยาน Me Before You (2016)
They're gonna be cycling from Logan to Quantico. That's it.มันจะบินวนจากโลแกนไปควอนติโก Patriots Day (2016)
But these ones are still cycling. I had two this morning.แต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆ เมื่อเช้านี้ก็สองครั้ง Ghost in the Shell (2017)
Then you're gonna have to work on your boxing or your cycling.งั้นเธอก็ไปชกมวย หรือขี่จักรยานแทนสิ Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cyclingCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
cyclingHe enjoyed cycling.
cyclingI'd like to go cycling.
cyclingI have to fix my flat tire before I can resume cycling.
cyclingI prefer walking to cycling.
cyclingI tried cycling to work for a while but I didn't take to it.
cyclingI will go cycling even if it rains.
cyclingThat young man is very keen on cycling.
cyclingWe all like cycling.
cyclingWhich do you like better, cycling or jogging?
cyclingYou may go cycling if it doesn't rain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนำมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam mā chai mai) EN: recycling ; recycle   
การรีไซเคิล[n.] (kān rīsaikhloē) EN: recycling   FR: recyclage [m]
การรีไซเคิลกระดาษ[n. exp.] (kān rīsaikhloē kradāt) EN: paper recycling   FR: recyclage du papier [m]
ขี่จักรยาน[X] (khī jakkrayān) EN: ride a bicycle ; cycling   FR: rouler à vélo ; faire du vélo
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkrayān) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway   

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLING    S AY1 K AH0 L IH0 NG
CYCLING    S AY1 K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cycling    (v) (s ai1 k l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radrennbahn {f} | Radrennbahnen {pl}cycling track | cycling tracks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
サイクリング[, saikuringu] (n) cycling; (P) [Add to Longdo]
サイクリングコース[, saikuringuko-su] (n) cycling course [Add to Longdo]
サイクリング道路[サイクリングどうろ, saikuringu douro] (n) cycling track; cycling road [Add to Longdo]
リサイクリング[, risaikuringu] (n) recycling [Add to Longdo]
リサイクル用の箱[リサイクルようのはこ, risaikuru younohako] (n) recycling bin; recycling box [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
古紙(P);故紙[こし, koshi] (n) used paper; paper for recycling; (P) [Add to Longdo]
再生利用[さいせいりよう, saiseiriyou] (n) recycling [Add to Longdo]
再利用[さいりよう, sairiyou] (n,vs) reuse; recycling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cycle \Cy"cle\ (s?"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Cycled}. (-k'ld);
   p. pr. & vb. n. {Cycling} (-kl?ng).]
   1. To pass through a cycle[2] of changes; to recur in cycles.
    --Tennyson. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. To ride a bicycle, tricycle, or other form of cycle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cycling \Cy"cling\ (s?"kl?ng), n.
   The act, art, or practice, of riding a cycle, esp. a bicycle
   or tricycle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cycling
   n 1: the sport of traveling on a bicycle or motorcycle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top