หรือคุณหมายถึง cuß?
Search result for

cuss

(62 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuss-, *cuss*, cus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuss[N] คำสาป, Syn. cuss word
cussed[ADJ] ซึ่งถูกสาป, Syn. crused
cussed[ADJ] น่ารำคาญ, Syn. annoying
cuss word[N] คำสาป, Syn. cuss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่ง
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
percussion(เพอคัส'เชิน) n. การเคาะ,การตอก,การตี,การกระทบกัน,การเคาะตรวจอาการโรค,การระทบชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน, Syn. collision
percussion instrumentn. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะเช่นเปียโน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ระนาดและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
percussion(n) การเคาะ,การกระทบกัน,การปะทะกัน,การตอก,การตี
repercussion(n) ผลสะท้อน,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know how Dad felt about cussing.รู้มั้ยพ่อรู้สึกแย่แค่ไหน The Lazarus Project (2008)
Don't you be cussin' when we got company over. - Guys.อย่ามาพูดคำหยาบ ตอนเรามีแขกอยู่ด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We cuss all the time.เราสบถกันตลอดเวลา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
How long you gonna keep cussing at me?นี่คุณว่าผมจังเลยนะ? Day of the Dead (2008)
I cussed her out. Now look at her.แถมด่าแหลกด้วย แล้วแม่งกลายเป็นอย่างงี้ Nothing But the Blood (2009)
I pick fights with strangers, I've cussed out old ladies.กูตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ก Nothing But the Blood (2009)
I don't normally cuss, but you have completely fucked me.ปกติฉํนไม่พูดคำหยาบนะ แต่นี่มึงทำกูชิบหายแล้ว Keep This Party Going (2009)
You couldn't wait till summer to cuss out the principal?รอให้ถึงซัมเมอร์ก่อนแล้วค่อยไปด่าครูใหญ่ไม่ได้หรือไง Don't Walk on the Grass (2009)
He just kicked my boy in the head and cussed him!เขาเตะเข้าไปที่หัวของลูกชายฉัน\ และด่าสาปแช่งด้วย The Blind Side (2009)
She'd have made a preacher cuss.เธอจะ ได้ทำให้ คนโง่ นักเทศน์ I Spit on Your Grave (2010)
Come on, y'all. Stop cussing at her.พอเถอะ หยุดสบถใส่ซุกกี้ได้แล้ว Hitting the Ground (2010)
Bruv, I swear I will never cuss you again.กูสาบานเลยเพื่อนว่าจะไม่กวนตีนมึงอีก Attack the Block (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[v.] (jēnrajā = jēnjā) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views   FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
การอภิปราย[n.] (kān aphiprāi) EN: discussion   FR: discussion [f] ; débat [m]
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprāi jǿ leuk) EN: in-depth discussion   FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprāi phūchamnān phisēt) EN: panel discussion   
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhui) EN: discussion   FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSS    K AH1 S
CUSSED    K AH1 S T
CUSSON    K AH1 S AH0 N
CUSSING    K AH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuss    (n) (k uh1 s)
cussed    (j) (k uh1 s i d)
cusses    (n) (k uh1 s i z)
cussedly    (a) (k uh1 s i d l ii)
cussedness    (n) (k uh1 s i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluch {m}; Verwünschung {f}cuss word; cuss [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion [Add to Longdo]
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
ディスカッション[, deisukasshon] (n,vs) discussion; (P) [Add to Longdo]
パーカッション[, pa-kasshon] (n) percussion; (P) [Add to Longdo]
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuss
   n 1: a persistently annoying person [syn: {pest}, {blighter},
      {cuss}, {pesterer}, {gadfly}]
   2: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow at
     the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke" [syn:
     {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
     {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   3: profane or obscene expression usually of surprise or anger;
     "expletives were deleted" [syn: {curse}, {curse word},
     {expletive}, {oath}, {swearing}, {swearword}, {cuss}]
   v 1: utter obscenities or profanities; "The drunken men were
      cursing loudly in the street" [syn: {curse}, {cuss},
      {blaspheme}, {swear}, {imprecate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top