หรือคุณหมายถึง cußed?
Search result for

cussed

(19 entries)
(0.0843 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cussed-, *cussed*, cuss, cusse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cussed[ADJ] ซึ่งถูกสาป, Syn. crused
cussed[ADJ] น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I cussed her out. Now look at her.แถมด่าแหลกด้วย แล้วแม่งกลายเป็นอย่างงี้ Nothing But the Blood (2009)
I pick fights with strangers, I've cussed out old ladies.กูตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ก Nothing But the Blood (2009)
He just kicked my boy in the head and cussed him!เขาเตะเข้าไปที่หัวของลูกชายฉัน\ และด่าสาปแช่งด้วย The Blind Side (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSSED    K AH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cussed    (j) (k uh1 s i d)
cussedly    (a) (k uh1 s i d l ii)
cussedness    (n) (k uh1 s i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous [Add to Longdo]
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above [Add to Longdo]
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous [Add to Longdo]
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed) [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]
話題作[わだいさく, wadaisaku] (n) much-discussed work (book, film, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cussed \cus"sed\ (c[u^]s"[e^]d), adj.
   stubbornly persistent in wrongdoing; obstinate. [Slang or
   Colloq., U. S.]
 
   Note: [Narrower terms: {unregenerate (vs. regenerate),
      unregenerated}]
 
   Syn: obdurate, obstinate, perverse, unrepentant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cussed
   adj 1: stubbornly persistent in wrongdoing [syn: {cussed},
       {obdurate}, {obstinate}, {unrepentant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top