ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultures

K AH1 L CH ER0 Z   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultures-, *cultures*, culture
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultures (Biology))การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm here doing research about how technology affects Third World cultures.นี่ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยีมีผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมโลกที่สาม Contact (1997)
Rich cultures.Rich culturesAnna and the King (1999)
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง Shrek 2 (2004)
I saw the world. I learnt of new cultures.ผมได้เห็นโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ Around the World in 80 Days (2004)
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
Then you were right. The pyramid contains all three cultures.คุณพูดถูก ปิรามิดรวบรวมทั้ง 3 วัฒนธรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
Then I guess the big mystery is who gathered all those remarkably different cultures together and taught them all how to park their cars on their lawns?ใครที่รวบรวมวัฒนธรรมทั้งหมดไว้ด้วยกัน แล้วสอนพวกเขา ให้จอดรถบนสนาม Crash (2004)
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ Crusade (2004)
Cultures all over the world believe that eating human flesh gives a person certain abilities--มีวัฒนธรรมหลายแห่งในโลกที่เชื่อว่า ถ้ากินเนื้อมนุษย์จะทำให้มีพลัง Wendigo (2005)
- There's much our cultures could share.เผ่าพันธุ์ท่านช่างน่าหลงใหล แม้บัดนี้ท่านยังท้าทายข้า ทั้งที่กำลังเผชิญหน้าการทำลายล้าง 300 (2006)
Numerous cultures of antiquity believed that blood was the vital element in the lovemaking and life-giving process.วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อ ว่าเลือดเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการร่วมเพศและแนวทางของชีวิต No Such Thing as Vampires (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culturesCultures have a coherent view of the world.
culturesCultures of the East and the West are mixed in this country.
culturesHe has studied the cultures of Eastern Countries.
culturesI can't quite explain it, but I believe I've caught a glimpse of the differences between Japanese and American cultures and lifestyles.
culturesIf we do not have an essential knowledge of their cultures, various problems will occur too easily.
culturesIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.
culturesIt has been played in many ways in most cultures around the world.
culturesIt is fun to know that the beauty of Japanese gardens can't be found in other cultures.
culturesIt is good for us to understand other cultures.
culturesIt's fun to learn about foreign cultures.
culturesKnowing their languages is not enough to communicate effectively, because the methods of communication are determined by their cultures.
culturesLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURES    K AH1 L CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultures    (n) kˈʌltʃəz (k uh1 l ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異文化[いぶんか, ibunka] (n,adj-no) foreign culture; foreign cultures [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
西洋崇拝主義[せいようすうはいしゅぎ, seiyousuuhaishugi] (n) worship or admiration of Western cultures [Add to Longdo]
多文化[たぶんか, tabunka] (n) (1) many cultures; (adj-no) (2) multicultural [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top