ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

croupier

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -croupier-, *croupier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
croupier[N] พนักงานเก็บและจ่ายเงิน (ในบ่อนคาสิโน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเบี้ย[N] croupier, See also: banker, Ant. เจ้ามือ, Example: ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นเป็นหัวเบี้ยอยู่ที่บ่อน, Thai definition: ผู้ที่เก็บและจ่ายเงินในบ่อนพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเบี้ย[n.] (hūabīa) EN: croupier ; banker   FR: croupier [m]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
croupier    (n) krˈuːpɪɛɪ (k r uu1 p i ei)
croupiers    (n) krˈuːpɪɛɪz (k r uu1 p i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Croupier {m}croupier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Croupier \Crou"pi*er\ (kr[=oo]"p[i^]*[~e]r), n. [F.; prop., one
   who sits on the croup, and hence, in the second place; an
   assistant. See 1st {Croup}.]
   1. One who presides at a gaming table and collects the
    stakes.
    [1913 Webster]
 
   2. One who, at a public dinner party, sits at the lower end
    of the table as assistant chairman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 croupier
   n 1: someone who collects and pays bets at a gaming table

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Croupier /kruːpiːeː/ 
  croupier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top