ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crackerjack

K R AE1 K ER0 JH AE2 K   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crackerjack-, *crackerjack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crackerjack[ADJ] ดีเยี่ยม, Syn. excellent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see you're off to a crackerjack start.ผมดูคุณออก\เพื่อเริ่มต้นมือหนึ่ง. Pilot (2009)
Like--like a prize in the Crackerjack box.เหมือน- - เหมือนของขวัญ ในกล่องสมบัติ Proof (2011)
Come on, Finch, it's just a bunch of crackerjacks blowing off steam.เอาน่า,ฟินช์ ก็แค่หยุดพักผ่อน ระบายความเครียดซะบ้าง Liberty (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crackerjackIt's going to take crackerjack timing, but if we can work the play, we'll win the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือหนึ่ง[N] crackerjack, See also: dab hand, excellent person, Syn. มือชั้นยอด, Example: ใครล้มจอมยุทธ์คนนี้ก็จะได้เป็นมือหนึ่งในแผ่นดิน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือชั้นยอด[n. exp.] (meū chan yøt) EN: crackerjack   
มือหนึ่ง[n.] (meūneung) EN: expert ; crackerjack   FR: expert [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRACKERJACK    K R AE1 K ER0 JH AE2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ass {n}; Spezialist {m}crackerjack [coll.] [Add to Longdo]
Knüller {m}crackerjack [coll.] [Add to Longdo]
fantastisch {adj}crackerjack [coll.] [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crackerjack \Crack"er*jack`\, n. [also spelled {crackerjack}.]
   [prob. from crack + jack, a man.]
   1. An individual of marked ability or excellence, esp. in
    some sport; as, he is a crackajack at tennis. [Slang]
 
   Syn: jimdandy, jimhickey.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. A preparation of popped corn, candied and pressed into
    small cakes. The name Cracker Jack(TM) is now a trademark
    for a similar confection. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   3. something excellent of its kind.
 
   Syn: jimdandy, jimhickey.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crackajack \Crack"a*jack`\, n. [Now usually spelled
   {crackerjack}.] [prob. from crack + jack, a man.]
   1. An individual of marked ability or excellence, esp. in
    some sport; as, he is a crackajack at tennis. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A preparation of popped corn, candied and pressed into
    small cakes. [U. S.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crackajack \Crack"a*jack`\, a. [Now usually spelled
   {crackerjack}.]
   Of marked ability or excellence. [Slang]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC] crackbrained

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crackerjack \Crack"er*jack`\, a. [also spelled {crackajack}.]
   Of marked ability or excellence. [Slang]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crackerjack
   n 1: someone excellent of their kind; "he's a jimdandy of a
      soldier" [syn: {jimdandy}, {jimhickey}, {crackerjack}]
   2: something excellent of its kind; "the bike was a jimdandy"
     [syn: {jimdandy}, {jimhickey}, {crackerjack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top