ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coziness

K OW1 Z IY0 N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coziness-, *coziness*, cozines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coziness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coziness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cozinesThe fireplace lends coziness to this room.

CMU English Pronouncing Dictionary
COZINESS K OW1 Z IY0 N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit {f}coziness; cosiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coziness \Co"zi*ness\, n.
   The state or quality of being cozy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coziness
   n 1: a state of warm snug comfort [syn: {coziness}, {cosiness},
      {snugness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top