ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowl

K AW1 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowl-, *cowl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowl[N] เสื้อคลุมของพระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cowlick(คาว'ลิค) n. ปอยผมที่ยื่นออกทางทิศทางต่างจากผมส่วนอื่น
cowling(คาว'ลิง) n. โลหะครอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
scowl(vi) ถลึงตา,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown   
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl   
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl   
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-ngø) EN: frown ; scowl   FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; scowl   

CMU English Pronouncing Dictionary
COWL    K AW1 L
COWLES    K AW1 AH0 L Z
COWLEY    K AW1 L IY0
COWLING    K AW1 L IH0 NG
COWLICK    K AW1 L IH0 K
COWLICKS    K AW1 L IH0 K S
COWLINGS    K AW1 L IH0 NG Z
COWLING'S    K AW1 L IH0 NG Z
COWLINGS'    K AW1 L IH0 NG Z
COWLINGS'S    K AW1 L IH0 NG Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowl    (n) kˈaul (k au1 l)
cowls    (n) kˈaulz (k au1 l z)
cowling    (n) kˈaulɪŋ (k au1 l i ng)
cowlings    (n) kˈaulɪŋz (k au1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kutte {f} | Kutten {pl}cowl | cowls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
カウリング[, kauringu] (n) cowling [Add to Longdo]
カウル[, kauru] (n) cowl [Add to Longdo]
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline [Add to Longdo]
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei [Add to Longdo]
衣ばかりで和尚はできぬ;衣許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
苦る[にがる, nigaru] (v5r,vi) to feel bitter; to scowl [Add to Longdo]
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl [Add to Longdo]
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl [Add to Longdo]
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowl \Cowl\ (koul), n. [AS. cuhle, cugle, cugele; cf. dial. G.
   kogel, gugel, OF. coule, goule; all fr. LL. cuculla,
   cucullus, fr. L. cucullus cap, hood; perh. akin to celare to
   conceal, cella cell. Cf. {Cucullate}.]
   1. A monk's hood; -- usually attached to the gown. The name
    was also applied to the hood and garment together.
    [1913 Webster]
 
       What differ more, you cry, than crown and cowl?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A cowl-shaped cap, commonly turning with the wind, used to
    improve the draft of a chimney, ventilating shaft, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A wire cap for the smokestack of a locomotive.
    [1913 Webster]
 
   4. (aviation) a removable metal covering for an aircraft
    engine, providing streamlining to minimize wind
    resistance; -- also called {cowling}.
    [PJC]
 
   5. a covering for a chimney or other ventilating shaft
    functioning to increase the draft.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowl \Cowl\, n. [Cf. OF. cuvele, cuvel, dim. of F. cuve tub,
   vat, fr. L. cupa. See {Cup}.]
   A vessel carried on a pole between two persons, for
   conveyance of water. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowl
   n 1: protective covering consisting of a metal part that covers
      the engine; "there are powerful engines under the hoods of
      new cars"; "the mechanic removed the cowling in order to
      repair the plane's engine" [syn: {hood}, {bonnet}, {cowl},
      {cowling}]
   2: a loose hood or hooded robe (as worn by a monk)
   v 1: cover with or as with a cowl; "cowl the boys and veil the
      girls"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top